Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56915
Title: Визначення результативності управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва
Other Titles: Determination of effectiveness of logistics management of innovative cooperation development
Authors: Шкуренко, Ольга Володимирівна
Keywords: управління; логістичне забезпечення; розвиток; інноваційне співробітництво; циркулярна економіка; management; logistics support; development; innovative cooperation; circular economy
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Шкуренко О. В. Визначення результативності управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва / О. В. Шкуренко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 8-20.
Abstract: У статті проведено дослідження визначення результативності управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в новій моделі циркулярної економіки. Обґрунтовано, що завдяки економічній модернізації на інноваційні основі відбувається перетворення інновацій, технологічних та організаційних нововведень в головний фактор розвитку нової моделі циркулярної економіки. Саме інноваційні суб’єкти підприємництва, що залучені до інноваційного співробітництва та виробляють інноваційний продукт спроможні здійснити технологічне оновлення виробничого потенціалу та прискорити розвиток високотехнологічних видів діяльності. Доведено, що територіальними асиметріями є невідповідності між функціонуванням окремих складових інноваційного розвитку регіонів у структурі економіки країни. Побудовано модель зв’язку між дослідженими чинниками збалансованості розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки та рівнем валового регіонального продукту. Надано характеристику результативності логістичного забезпечення розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки.
In the article the research of definition of efficiency of management of logistical maintenance of development of innovative cooperation in new model of circular economy is carried out. It is substantiated that due to economic modernization on the basis of innovation there is a transformation of innovations, technological and organizational innovations into the main factor of development of the new model of circular economy. It is the innovative business entities that are involved in innovative cooperation and produce an innovative product that are able to carry out technological renewal of production potential and accelerate the development of high-tech activities.The model of connection between the investigated factors of balance of development of innovative cooperation in the conditions of circular economy and the level of gross regional product is constructed. The characteristic of efficiency of logistical maintenance of development of innovative cooperation in the conditions of circular economy is given.
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2021.2.8
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56915
Appears in Collections:Вісник № 02. Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_02_EN_Shkurenko_Vyznachennia.pdf720,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.