Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56966
Title: Використання інтернет-маркетингу для активізації підприємницької діяльності
Other Titles: Use of internet marketing for activation of entrepreneurial activity
Authors: Васильцова, Світлана Олександрівна
Кітченко, Олена Миколаївна
Ільїна, Ольга Константинівна
Keywords: інтернет-маркетинг; онлайн-комунікації; Інтернет-ресурс; підприємницька діяльність; інформаційні технології; іnternet marketing; online communications; іnternet resource; online promotion
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Васильцова C. О. Використання інтернет-маркетингу для активізації підприємницької діяльності / С. О. Васильцова, О. М. Кітченко, О. К. Ільїна // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 3. – С. 89-92.
Abstract: У статті проаналізовано сутність таких важливих категорій як Інтернет-маркетинг та онлайн-комунікації. Були виявлені фактори як зовнішні так і внутрішні, які мають великий вплив на ці категорії. Були розглянуті умови сучасного ринку та ситуацією, викликаною пандемією COVID-19. Розвиток інформаційних технологій надає можливість сформувати віртуальне середовище, яке має свої риси: це динамічно вести свій бізнес та відсутність територіальних кордонів. Ці риси віртуального простору надають можливість підприємствам працювати та отримувати прибуток не зважаючи на пандемією COVID-19 та карантинні обмеження, трансформуватися та динамічно розвивати сучасні бізнес-процеси, надавати додаткові можливості для їх оптимізації та підвищення ефективності роботи підприємства, створювати передумови для «перетікання» частини бізнесу, а іноді і в цілому у віртуальне середовище, що позитивно відобразиться на підприємницькій діяльності. Мета дослідження є виявлення, яким чином пандемія COVID-19 та карантинні обмеження вплинули на обсяги наданих послуг, тощо; які заходи було вжито для збільшення прибутку у бізнесі. В Інтернет середовищі на сьогоднішній день є величезна кількість потенційних клієнтів різних сегментів ринку. Вартість спілкування з аудиторією в цьому середовищі значно менша, що важливо в ситуації, що склалася, з обмеженням коштів у підприємств.
The article analyzes the essence of such important categories as Internet marketing and online communication. Factors, both external and internal, have been identified that have a large impact on these categories. The conditions of the modern market and the situation caused by the COVID-19 pandemic were considered. The development of information technology provides an opportunity to create a virtual environment that has its own characteristics: it is dynamic business and the lack of territorial boundaries. These features of cyberspace enable enterprises to work and make a profit despite the COVID-19 pandemic and quarantine restrictions, transform and dynamically develop modern business processes, provide additional opportunities for their optimization and efficiency of the enterprise, create conditions for "flow" part business, and sometimes in general in a virtual environment, which will have a positive impact on business. The purpose of the study is to identify how the COVID-19 pandemic and quarantine restrictions affected the volume of services provided, etc .; what measures have been taken to increase profits in business. In the Internet environment today there is a huge number of potential customers in different market segments. The cost of communication with the audience in this environment is much lower, which is important in the current situation, with limited funds for businesses.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3750-9922
orcid.org/0000-0002-3868-5653
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2021.3.89
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56966
Appears in Collections:Вісник № 03. Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_3_EN_Vasyltsova_Vykorystannia.pdf307,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.