Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57010
Title: Алгоритмічне забезпечення моніторингу ідентичності циліндрових потужностей силових агрегатів на основі опрацювання даних непрямих вимірювань
Other Titles: Algorithmic provision of monitoring of identity of cylinder powers of power units on the basis of processing of direct indirect data
Authors: Борисенко, Анатолій Миколайович
Єнікєєв, Олександр Фанилович
Захаренков, Дмитро Юрійович
Зиков, Ігор Семенович
Мельников, Олександр Юрійович
Keywords: частотно-модульований сигнал; алгоритмічне та прикладне програмне забезпечення; продуктивність; комп’ютерне моделювання; frequency-modulated signal; algorithmic and application software; productivity; computer simulation
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Алгоритмічне забезпечення моніторингу ідентичності циліндрових потужностей силових агрегатів на основі опрацювання даних непрямих вимірювань / А. М. Борисенко, О. Ф. Єнікєєв, Д. Ю. Захаренков, І. С. Зиков, О. Ю. Мельников // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 1 (11). – С. 3-11.
Abstract: Запропоновано частотно-модульований сигнал миттєвої швидкості обертання колінчастого вала в якості вхідної інформації при моніторингу ідентичності циліндрових потужностей двигуна внутрішнього згоряння. Алгоритмічне забезпечення побудовано на розв’язанні перевизначеної системи лінійних алгебраїчних рівнянь із оптимізацією рішення на основі методу найменших квадратів. Досліджено частотний та часовий методи подання сигналу вимірювальної інформації. При часовому поданні система алгебраїчних рівнянь являє собою баланс між значеннями сигналу флуктуацій першої маси у конкретні моменти часу та сумою розрахункових внесків циліндрів. Додаток до суми визначається добутком вагових коефіцієнтів на відповідну функцію внеску циліндру до сигналу флуктуацій. Ця функція розраховується як інтервал згортки між крутним моментом окремого циліндра та його передавальною функцією. В результаті розв’язання системи рівнянь отримаємо вагові коефіцієнти циліндрів, за допомогою яких визначаємо розподіл циліндрових потужностей силового агрегату. При порівнянні методик встановлено, що часовий метод подання забезпечує кращу продуктивність. Розроблено математичний апарат отримання оцінки максимальної правдоподібності параметрів детермінованих складових внесків окремих циліндрів у сигнал флуктуацій швидкості обертання першої маси колінчастого валу. Також пропонується алгоритм отримання оцінок вагових коефіцієнтів циліндрів, який реалізує кореляційний метод аналізу. Це забезпечує суттєве покращення співвідношення сигнал-завада у вимірювальній реалізації сигналу флуктуацій швидкості обертання колінчастого валу. Отримано аналітичний вираз для взаємної кореляційної функції між часовою реалізацією сигналу флуктуацій та крутним моментом першого циліндру. Розроблено схему алгоритму моніторингу ідентичності циліндрових потужностей силового агрегату. Досліджено невизначеність інформаційної технології опрацювання даних непрямих вимірювань та встановлено вимоги щодо метрологічних характеристик апаратних засобів для вимірювань сигналу миттєвої швидкості обертання колінчастого валу.
A frequency-modulated instantaneous crankshaft speed signal is proposed as input information for monitoring the identity of the cylinder power of an internal combustion engine. Algorithmic software is based on solving a predefined system of linear algebraic equations with optimization of the solution based on the least-squares method. Frequency and time methods of signal measurement research are investigated. In the temporal representation, the system of algebraic equations is the balance between the values of the fluctuation signal of the first mass at specific points in time and the sum of the calculated contributions of the cylinders. The addition to the sum is determined by the product of the weights for the corresponding function of the contribution of the cylinder to the fluctuation signal. This function is calculated as the convolution interval between the torque of an individual cylinder and its transfer function. As a result of solving the system of equations, we obtain the weights of the cylinders, which are used to determine the distribution of cylinder power of the power unit. When comparing the methods, it was found that the time method of presentation provides better performance. A mathematical apparatus for estimating the maximum plausibility of the parameters of the determined components of the contributions of individual cylinders in the signal of fluctuations in the speed of rotation of the first mass of the crankshaft has been developed. An algorithm for estimating the weights of cylinders, which implements the correlation method of analysis, is also proposed. This provides a significant improvement in the signal-to-noise ratio in the measurement implementation of the signal of fluctuations in the speed of the crankshaft. An analytical expression for the cross-correlation function between the time realization of the fluctuation signal and the torque of the first cylinder is obtained. The scheme of the algorithm for monitoring of identity of cylindrical powers of the power unit is developed. The uncertainty of information technology for processing indirect measurement data is investigated and the requirements for metrological characteristics of hardware for measuring the signal of the instantaneous crankshaft speed signal are established.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9160-4488
orcid.org/0000-0001-8633-3233
orcid.org/0000-0003-3951-022X
orcid.org/0000-0002-8884-2715
orcid.org/0000-0003-2701-8051
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2022.01.01
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57010
Appears in Collections:Вісник № 01. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2022_1_NRST_Borysenko_Alhorytmichne_zabezpechennia.pdf1,59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.