Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57011
Title: Вивчення обладнання для проведення робіт з ущільнення ґрунту для об’єктів малого будівництва
Other Titles: Study of equipment for conducting soil compactions for small construction objects
Authors: Васильєв, Олексій Сергійович
Яковенко, Андрій Михайлович
Пустовіт, Юрій Юрійович
Keywords: вібрація; віброущільнення; будівельні роботи; вібраційний каток; статичний момент; дебаланс; vibration; vibratory compaction; construction works; vibrating roller; static moment; imbalance
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Васильєв О. С. Вивчення обладнання для проведення робіт з ущільнення ґрунту для об’єктів малого будівництва / О. С. Васильєв, А. М. Яковенко, Ю. Ю. Пустовіт // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 1 (11). – С. 12-16.
Abstract: Ущільнення ґрунтів різного складу широко застосовується при всіх видах будівництва. Для проведення цих робіт вітчизняною промисловістю випускаються різні види машини і обладнання. Номенклатура цих засобів безперервно розширюється. Росте також і їх потужність та вдосконалюються робочі органи. При цих умовах дуже важливим є питання підвищення продуктивності та якості роботи, що можливе лише при правильному виборі загальних конструктивних схем машин та їх параметрів. Одним з важливих параметрів процесу ущільнення є фактор часу або можливість змінювати вплив дії вібрації на оброблюване середовище. При збільшенні часу впливу робочого обладнання на матеріал, що ущільняється, або інтенсивності дії поліпшуються умови утворення структури шару, що укочується, і досягається його найбільша міцність. При виконанні робіт на приватних ділянках не великої площі компактна дорожня техніка, така як міні-каток знайшла широке застосування в процесі ущільнення ґрунтів, що передбачає роботу в обмеженому просторі. У цій роботі пропонується конструкція саме такої техніки, яка обладнана механізмом плавної зміни сили, що збуджує вібрацію. Для виконання операцій з ущільнення ґрунту під малогабаритні об’єкти нами запропоновано використовувати удосконалений ручний вібраційний каток з ступеневою зміною статичного моменту та автономним живленням від акумулятора, який з’єднаний з приводом через інвертор. Зміна статичного моменту відбувається за рахунок зміни кута нахилу від центру дебаланса до осі обертання валу. За необхідністю улаштувань основ під укладання різних дорожніх та декоративних покриттів при індивідуальному будівництві застосовується вібраційний каток, який не тільки має компактну конструкцію, але і не передбачає обов’язкові широко амплітудні маневрування для якісного ущільнення матеріалу. Зміна статичного моменту оператором під час руху дає змогу швидко підлаштовуватися на різні види ґрунту, а робота від акумулятора дозволяє деякий час не бути прив’язаним до мережі живлення, що дає додаткову перевагу, особливо важливу при роботі на віддалених об’єктах будівництва.
Compaction of soils of different composition is widely used in all types of construction. To carry out these works, the domestic industry produces various types of machinery and equipment. The range of these tools is constantly expanding. Their capacity is also growing and their working bodies are improving. Under these conditions, the issue of increasing productivity, and quality of work is very important, which is possible only with the right choice of general structural schemes of machines and their parameters. One of the important parameters of the compaction process is the time factor or the ability to change the effect of vibration on the treated medium. Increasing the time of exposure of the working equipment to the material to be compacted, or the intensity of the action improves the conditions of formation of the structure of the rolling layer, and its greatest strength is achieved. When performing work on private plots of small area, compact road equipment, such as a mini-roller, has found wide application in the process of soil compaction, which involves work in a limited space. This paper proposes the design of such a technique, which is equipped with a mechanism for smooth change of force that excites vibration. To perform soil compaction operations for small objects, we have proposed to use an advanced manual vibrating roller with a step change of static torque and autonomous power supply from the battery, which is connected to the drive through the inventory. The change of static moment occurs due to the change of the angle of inclination from the centre of unbalance to the axis of rotation of the shaft. If it is necessary to arrange the foundations for laying various road and decorative coatings in individual construction, a vibrating roller is used, which not only has a compact design, but also does not require mandatory wide-amplitude manoeuvres for high-quality compaction of the material. Changing the static torque of the operator while driving allows you to quickly adjust to different types of soil, and battery operation allows you to stay out of power for a while, which gives an additional advantage, especially important when working on remote construction sites.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9914-5482
orcid.org/0000-0003-0818-6332
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2022.01.02
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57011
Appears in Collections:Вісник № 01. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2022_1_NRST_Vasyliev_Vyvchennia_obladnannia.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.