Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57019
Title: Етнопсихологічні особливості арабських і африканських студентів
Other Titles: Ethnopsychological characteristics of arabic and african students
Authors: Парамонова, Валерія Юріївна
Сєдойкіна, Тетяна Миколаївна
Keywords: етнопсихологія; особливості; іноземні студенти; міжнаціональне спілкування; національний характер; іноземна мова; ethnopsychology; characteristics; international students; interethnic communication; national character; foreign language
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Парамонова В. Ю. Етнопсихологічні особливості арабських і африканських студентів / В. Ю. Парамонова, Т. М. Сєдойкіна // Академічні студії. Серія "Гуманітарні науки". – 2021. – Вип. 3. – С. 80-85.
Abstract: У статті розглянуто етнопсихологічні особливості представників арабських країн і Африки, у тому числі ціннісні орієнтації та ставлення до різних аспектів життєдіяльності, а також фактори, що призвели до формування цих психологічних особливостей, стереотипу мислення та принципів взаємодії із оточуючим культурним середовищем. Етнопсихологічна тематика в наш час може визначатися як одна із найактуальніших у зв’язку із постійно зростаючою тенденцією до поліміксингу – змішуванню і взаємодії різноманітних етнічних спільнот. У публікації проаналізовано дослідження психологічних аспектів міжнаціональної взаємодії культур, які свідчать про те, що зміст та результати різноманітних міжкультурних контактів залежать від здатності його учасників досягати згоди. Міжкультурна комунікація вимагає значного розвитку етнополітичного усвідомлення, толерантного ставлення до іншої культури, національних звичаїв, традицій. Акцентується увага на особливостях навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України, що є актуальним питанням через зростання міжнародної мобільності студентів. Підготовка іноземних студентів має політичну, економічну й соціальну значущість для країни, а отже, урегулювання й гармонізація взаємодії особистості з новим культурним, соціальним, навчально-виховним середовищем є значущим у навчальному процесі. У статті висвітлюються проблеми, що виникають у викладачів під час роботи з арабськими і африканськими студентами, й надаються рекомендації для їх вирішення. У статті зазначено, що реальність сучасних українських закладів вищої освіти така, що в більшості випадків не вдається сформувати одномовні групи або групи студентів із однієї країни. Отже, найчастіше викладач працює в багатоетнічній навчальній групі. Це вимагає від викладача додаткової методичної, організаційної роботи, застосовування різноманітних методів, щоб збільшити ефективність, підвищити якість процесу навчання, в результаті чого відбувається покращення академічних набутків. Все це сприяє якісному формуванню професійної компетентності і професійної підготовки іноземних студентів.
This article considers the ethnopsychological characteristics of the representatives of Arab countries and Africa, including their values and attitudes to various aspects of life, as well as the factors that led to the formation of these psychological characteristics, stereotypes, and principles of interaction with the cultural environment. Ethnopsychological issues nowadays can be defined as one of the most relevant with an eye on the ever-growing trend towards polymixing – mixing and interaction of different ethnic communities. The publication analyzes the study of psychological aspects of interethnic interaction of cultures, which indicate that the content and results of various intercultural contacts depend on the ability of those taking part to reach an agreement. Intercultural communication requires a significant development of ethno-political awareness, a tolerant attitude to other culture, national customs and traditions. Emphasis is placed on the peculiarities of international students’ education in higher education institutions of Ukraine, which is an urgent issue due to the growth of the international student mobility. Training of international students has a political, economic, and social significance for the country, and therefore, the settlement and harmonization of the interaction of the individual with the new cultural, social, and educational environment is important in the educational process. The article highlights the problems the teachers face when working with Arab and African students and provides recommendations for their solution. The article notes that the real condition of modern Ukrainian higher education institutions is that in most cases, it is not possible to form the monolingual or mononational study groups. Thus, most often, the teacher works in a multiethnic study group. This requires the teacher to do some additional methodological and organizational work, to use various methods to increase efficiency, improve the quality of the educational process, resulting in the improved academic achievements. All these contribute to the qualitative formation of professional competence and professional training of international students.
ORCID: orcid.org/0000-0002-7654-7710
orcid.org/0000-0002-1607-3170
DOI: doi.org/10.52726/as.humanities/2021.3.11
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57019
Appears in Collections:Кафедра гуманітарних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AS_2021_3_Paramonova_Etnopsykholohichni_osoblyvosti.pdf318,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.