Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57025
Title: Using of the mathematical apparatus regression analysis to unify the calculating methodology for the T-64B tank's overhaul life
Other Titles: Використання математичного апарату регресійного аналізу для уніфікації методики розрахунків міжремонтного ресурсу танка Т-64Б
Authors: Makogon, Helen
Chalapko, Volodymyr
Guba, Serhiy
Starychenko, Vladyslav
Moskalenko, Viktor
Krasnoshapka, Yuriy
Keywords: operating conditions; differentiated control of parameters; умови експлуатації; диференційований контроль параметрів
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Using of the mathematical apparatus regression analysis to unify the calculating methodology for the T-64B tank's overhaul life / H. Makogon [et al.] // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2021. – Т. 5, № 3. – С. 151-157.
Abstract: The subject matter of the article is the life cycle of a T-64B tank sample during the period from normal operation in a combat training group to resource consumption and carrying out average and capital repairs. The goal of the study is to develop a model of dependence of inter-repair service life of the T-64B tank sample on the machine operating conditions and, on its basis, a methodology for controlling the parameters of individual assemblies and systems of the tank sample during its life cycle. The tasks to be solved are: to analyze the results of statistical records of tank system failures and damages number and identify the predicates set affect the inter-repair service life of the machine depending on conditions of its tasks for the intended purposes; to create the regression equation for getting the unified analytical dependence of inter-repair service life of the T-64B tank sample in the period from normal operation in training and combat group to service life and overhaul; to investigate specific influence of reliability indices on the machine's service life. General scientific and special methods of scientific knowledge are used. The method of hierarchy analysis, mathematical apparatus of probability theory and multidimensional statistical analysis were used. The following results are obtained. A set of predicates influence the inter-repair service life of the machine depending on conditions of its tasks for the intended purposes fulfillment has been determined. A regression equation has been drawn up to obtain a unified analytical dependence of the overhaul life of a T-64B tank sample during the period from normal operation in a combat training group to the development of a resource and carrying out of intermediate and complete overhauls were drawn up. Engineering solutions have been proposed to implement a methodology for monitoring the parameters of individual units and systems of the tank sample during its life cycle, namely integrated real-time monitoring of oil condition and recording of engine operating hours under various load conditions. Conclusions. The space of features characterizes the conditions of the tank sample tasks for its intended purposes, includes service life, crew training, operation, seasonality of the unit’s performed tasks nature, machine operating time since the last service and range of the vehicle before the next overhaul. The analytical relationship between the individual factors determining the conditions under which the T-64B tank sample performs its tasks for the intended purposes and the machine's service life consumption as a dependent variable can be determined in the form of a regression equation. Differentiated control of the parameters of individual assembly units and systems of the tank sample plays a leading role in ensuring the combat readiness and efficiency of the use of aging samples of weapons, insures personnel against possible accidents and catastrophes, sudden failures.
Предметом вивчення в статті є життєвий цикл зразка танка Т-64Б у період від нормальної експлуатації в навчально-бойовій групі до відпрацювання ресурсу і проведення середнього та капітального ремонту. Метою дослiдження є розроблення моделі залежності міжремонтного ресурсу зразка танка Т-64Б від умови експлуатації машини та на її основі ‒ методики контролю параметрів окремих складальних одиниць та систем зразка танка протягом його життєвого циклу. Завдання дослідження: проаналізувати результати статистичного обліку кількості відмов та пошкоджень систем танка та визначити множину предикат, які чинять вплив на міжремонтних ресурс машини в залежності від умов виконання нею завдань за призначенням; скласти рівняння регресії для отримання уніфікованої аналітичної залежності міжремонтного ресурсу зразка танка Т-64Б у період від нормальної експлуатації в навчально-бойовій групі до відпрацювання ресурсу і проведення середнього і капітального ремонту; дослідити питомий вплив надійнісних показників окремих складальних одиниць та систем на надійність зразка техніки та його міжремонтний ресурс; запропонувати інженерні рішення щодо реалізації методики контролю параметрів окремих складальних одиниць та систем зразка танка протягом його життєвого циклу. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Отримані такі результати. Визначена множина предикат, які чинять вплив на міжремонтний ресурс машини в залежності від умов виконання нею завдань за призначенням; складено рівняння регресії для отримання уніфікованої аналітичної залежності міжремонтного ресурсу зразка танка Т-64Б у період від нормальної експлуатації в навчально-бойовій групі до відпрацювання ресурсу і проведення середнього і капітального ремонту; запропоновані інженерні рішення щодо реалізації методики контролю параметрів окремих складальних одиниць та систем зразка танка протягом його життєвого циклу, а саме: комплексний моніторинг стану оливи в реальному часі та облік мотогодин роботи двигуна при різних режимах навантаження. Висновки. Простір ознак, що характеризує умови виконання зразком танка завдань за призначенням, включає термін експлуатації, ступінь навченості екіпажу, сезонність експлуатації, характер завдань, що виконує підрозділ, до складу якого входить машина, напрацювання машини після останнього ТО та запас ходу машини до чергового ремонту. Аналітична залежність між окремими чинниками, що визначають умови виконання зразком танка Т-64Б завдань за призначенням та витрату експлуатаційного ресурсу машини як залежної змінної, може бути визначена у вигляді рівняння регресії. Диференційований контроль параметрів окремих складальних одиниць та систем зразка танка відіграє провідну роль у гарантуванні боєготовності та ефективності застосування старіючих зразків ОВТ, страхує особовий склад від можливих аварій і катастроф, раптових відмов.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1112-8707
orcid.org/0000-0001-9833-9851
orcid.org/0000-0002-2304-2321
orcid.org/0000-0001-5940-4526
orcid.org/0000-0002-4183-7953
orcid.org/0000-0000-9234-4844
DOI: doi.org/10.20998/2522-9052.2021.3.20
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57025
Appears in Collections:Кафедра "Комп’ютерна інженерія та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AIS_2021_5_3_Makogon_Using.pdf762,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.