Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57049
Title: Аналіз та тенденції розвитку технологічних інновацій в енергетичній галузі України
Other Titles: The analysis and trends of development of technological innovatons in the energy industry of Ukrainian
Authors: Шпак, Нестор Омелянович
Найчук-Хрущ, Марта Богданівна
Кулик, Олена Андріївна
Keywords: інноваційні процеси; паливно-енергетичний комплекс; відновна енергетика; інноваційні технології; альтернативне паливо; вичерпні джерела енергії; innovative processes; renewable energy; alternative fuel; innovativе technologies; fuel and energy complex; exhaustive energy sources
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Шпак Н. О. Аналіз та тенденції розвитку технологічних інновацій в енергетичній галузі України / Н. О. Шпак, М. Б. Найчук-Хрущ, О. А. Кулик // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 4. – С. 121-128.
Abstract: У статті розглянуто проблеми нестачі вичерпних джерел енергії (ВДЕ) у паливно-енергетичній галузі пропонується вирішувати шляхом впровадження інноваційних технологій, спрямованих на пошук альтернативних видів енергії та побудови проектів відновної енергетики. В дослідженні здійснено комплексний аналіз підтверджених запасів органічного палива в Україні та світі, проаналізовано та виявлено загальні тенденції ринку вуглеводів. Визначено основні причини зменшення ефективності та розвитку суб’єктів українського нафтогазовидобувного сектору (на прикладі дочірнього підприємства «Ньютек Юкрейн»). Запропоновано заходи та рекомендації щодо усунення негативних аспектів діяльності паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та підвищення його інвестиційної привабливості в контексті інноваційного розвитку вітчизняної економіки. Зроблено висновок про те, що альтернативні палива з підвищеним вмістом водню (природний газ, спиртові палива, а також композитні палива з використанням спиртових палив і водню як додаткові енергоносії) в даний час і на найближчий період залишатимуться ефективними замінниками нафтових палив, що забезпечують не тільки зниження споживання нафтових палив, але й одночасне підвищення екологічної безпеки енергоустановок.
The problems of lack of scarce energy sources (SES) in the fuel and energy sector are analyzed in the article. The complex analysis of confirmed reserves of fossil fuels in Ukraine and the world was deeply investigated; general trends in the carbohydrate market are analyzed and identified. In addition, the main reasons for the decline in efficiency and development of the Ukrainian oil and gas sector (based on example of the Daughter Enterprise «NewTeсh Ukraine») were identified in this article. Practical recommendations for eliminating the negative aspects of the fuel and energy complex (FEC) and increasing its investment attractiveness in the context of innovative development of the domestic economy are proposed. It is concluded that alternative fuels with high hydrogen content (natural gas, alcohol fuels, as well as composite fuels using alcohol fuels and hydrogen as additional energy sources) will now and in the near future remain effective substitutes for petroleum fuels, providing not only reducing the consumption of petroleum fuels, but also increasing the environmental safety of power plants.
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.4.121
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57049
Appears in Collections:Вісник № 04. Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_4_EN_Shpak_Analiz.pdf466,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.