Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57112
Title: Інтелігентність як атрибутивна риса педагога
Other Titles: Intelligence as a teacher's attributive feature
Authors: Пономарьов, Олександр Семенович
Кіпенський, Андрій Володимирович
Keywords: інтелігентність; освіта; педагог; педагогічна майстерність; атрибутивна риса; професіоналізм; вихованість; фахівець; intelligence; education; teacher; attributive trait; pedagogical skill; professionalism; spirituality; civility; responsibility
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Пономарьов О. С. Інтелігентність як атрибутивна риса педагога / О. С. Пономарьов, А. В. Кіпенський // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 73-79.
Abstract: Стрімкий розвиток суспільства призводить до появи цілої множини трендів, які є потенційно конфліктогенними, а соціокультурні відносини в інформаційному суспільстві здобувають сукупність різноспрямованих тенденцій. Вирішення суперечностей сучасного світу європейські фахівці вбачають в організації безперервної освіти всіх верств населення. До того ж, формування нових суспільних вимог до системи освіти обумовлено необхідністю поєднання науково-технічного і соціального прогресу. Разом з професійною підготовкою майбутній фахівець повинен оволодіти культурою й гуманістичною системою життєвих цінностей, цілісною сукупністю знань з соціально-гуманітарних людинознавчих дисциплін. Його освіченість, вихованість та особистісний розвиток мають вивести його на рівень справжнього інтелігента. Для ефективного розв’язання проблеми підготовки такого фахівця визначальною умовою виступає високий рівень професіоналізму і справжня інтелігентність педагога. Разом з тим реалії сьогодення вимагають уточнення сенсу поняття інтелігенції. До її складу слід включити активну громадянську позицію, чіткі світоглядні орієнтири та прагнення розвивати ці риси і якості в інших людей. Завданням інтелігента постає й поширення в соціумі культури та гуманістичної системи духовних цінностей. Цьому його також має навчити педагог як професіонал та інтелігент.
The rapid development of society leads to the emergence of many trends that are potentially conflictogenic, and socio-cultural relations in the information society are gaining a set of different trends. European experts see the resolution of the contradictions of the modern world in the organization of lifelong education for all segments of the population. In addition, the formation of new social requirements for the education system is conditioned by the need to combine scientific, technological and social progress. Along with professional training, the future specialist must master the culture and the humanistic system of life values, an integral body of knowledge of social and humanitarian social science disciplines. His education, upbringing and personal development should bring him to the level of a true intellectual. To effectively solve the problem of training such a specialist, a high level of professionalism and genuine intelligence of the teacher are the determining conditions. At the same time, the realities of the present require clarification of the meaning of the concept of intelligentsia. It should include an active civic position, clear worldview guidelines and the desire to develop these traits and qualities in other people. The task of the intellectual is also the dissemination of culture and the humanistic system of spiritual values in the society. This should be taught by a teacher as a professional and an intellectual.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4698-2620
orcid.org/0000-0002-4589-092X
DOI: do.org/10.20998/2227-6890.2021.2.09
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57112
Appears in Collections:Вісник № 02. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_APRUS_Ponomarov_Intelihentnist.pdf234,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.