Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57128
Title: Стейкхолдери забезпечення якості вищої освіти: тлумачення змісту категорії та персоналізації суб'єктів
Other Titles: Stakeholders of higher education quality assurance: interpretation of category content personalization of subjects
Authors: Мороз, Світлана Анатоліївна
Бука, Інта Станіславівна
Мороз, Володимир Михайлович
Манчак, Ірина Тадеївна
Keywords: стейкхолдери; якість вищої освіти; заклади вищої освіти; міжнародні стандарти якості; держава; здобувачі вищої освіти; stakeholders; higher education quality; higher education institutions; state; international quality standards; higher education quality assurance
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Стейкхолдери забезпечення якості вищої освіти: тлумачення змісту категорії та персоналізації суб'єктів / С. А. Мороз [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 39-48.
Abstract: Серед питань проблематики забезпечення якості вищої освіти слід звернути увагу перш за все на ті з них, які пов’язані з формулюванням змісту так званих базових категорій, тобто тих з категорій які, з одного боку, найбільш часто використовуються дослідниками у межах професійного (наукового) дискурсу з проблематики забезпечення якості вищої освіти, а з іншого – все ще потребують на уточнення свого категоріального змісту. Серед таких категорій, з огляду на свою поширеність у науковому обігу, позиціонує у тому числі й категорія «стейкхолдери». Вчені, так само як й фахівці-практики, достатньо часто використовують категорію «стейкхолдери» як у межах наукових дослідженнях, так й під час реалізації функцій управління розвитком системи вищої освіти. Нажаль, популярність цієї категорії у науковому дискурсі не забезпечила розвиток її змісту. У межах наукової думки існує декілька підходів до тлумачення відповідної категорії. Найбільш вдалими за своїм формулюванням є ті з них, які були інституалізовані у межах Міжнародного стандарту ISO 21001:2018 «Освітні організації. Системи менеджменту для освітніх організацій. Вимоги та настанови щодо використання» та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Крім того, питання ідентифікації стейкхолдерів, по відношенню до процедур та результатів функціонування ЗВО, набуло свого достатнього розвитку у межах наукових досліджень вітчизняних вчених та нормативних документах ЗВО.
Among the issues of problematics of quality assurance of Higher Education, first of all we should pay attention to those of them which are related with formulation of the content of so – called basic categories, that is, those of the categories that, on the one hand, are the most often used by researchers in the framework of professional (scientific) discourse on the problematics of quality assurance of higher education, and on the other - still need to clarify their categorical content. Taking into account its prevalence in scientific circulation, the category "stakeholders" is also positioned among such categories. Scientists, as well as practitioners, very often use the category of "stakeholders" both in the framework of scientific researches and in the implementation of the functions of management of the higher education system development. Unfortunately, the popularity of this category in scientific discourse did not ensure the development of its content. Within the framework of scientific thought, there are several approaches for interpreting of the corresponding category. The most successful in their wording are those of them, which were institutionalized within the framework of the International standard ISO 21001:2018 "Educational organizations. Management systems for educational organizations. Requirements and guidelines for usage" as well as standards and recommendations for quality assurance in the European Higher Education Area.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2696-1278
orcid.org/0000-0003-0796-5035
orcid.org/0000-0002-9661-9945
DOI: do.org/10.20998/2227-6890.2021.2.05
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57128
Appears in Collections:Вісник № 02. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_APRUS_Moroz_Steikkholdery.pdf273,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.