Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57133
Title: Соціологічна діяльність в реалізації проективної функції: питання методології
Authors: Бірюкова, Марина Василівна
Keywords: соціологія; праксиологія; соціопроектно-конструкторська діяльність; консультативно-управлінська діяльність; sociological activities projective function of methodology; design; future
Issue Date: 2017
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Бірюкова М. В. Соціологічна діяльність в реалізації проективної функції: питання методології / М. В. Бірюкова // Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – Т. 3, вип. 5. – 11 с.
Abstract: В статті аналізуються основні підходи до реалізації особливостей сучасної соціологічної діяльності. Увага акцентована на відокремлені проективної функції та питанням методології здійснення соціологічної практики. Розглянуто особливості праксиології як методологічних засад сучасної соціологічної діяльності. В статті здійснена спроба визначення контексту проективної функції соціології та особливостей її реалізації в сучасній соціологічній практиці. Визначено, що завдання соціології, її проективна функція – це надання суспільству інформації, знань про поле перспективних альтернатив і можливості вибору при просуванні до бажаного. Саме такий підхід являє собою альтернативу домінанті класичного соціологічного знання, коли соціології пропонувалось й очікувалось продукування загальних закономірностей розвитку соціуму та його елементів. Показано, що проектна функція соціології передбачає дослідження широкого спектру можливих перспектив об’єкта і залишає відповідальність суб’єкта за прийняття рішення. В такому аспекті майбутнє стає об’єктом пізнання проектування та сферою, в якій соціологія реалізує свою проективну функцію. У цьому контексті в статті доведено, що проектування як функція соціології являє собою усвідомлення, дослідження і створення поля можливостей, в якому "сплетені" як суспільні, так і суб’єктні настанови щодо бажаного майбутнього, обмеженого ресурсами і технологіями втілення, середовищем й активістською позицією суб’єкта.
In the article the basic approaches to implementing features of modern sociology. Attention paid to separate functions and projective questions of methodology implementation sociological practice. Features praksyolohiyi as methodological foundations of modern sociology. The article is an attempt to determine the context of projective sociology function and features of its realization in contemporary sociological practice. Determined that the task of sociology, its projective function - is the provision of information society and knowledge of the field of promising alternatives and choice in moving to the desired. This approach is an alternative to the dominant classical sociological knowledge when sociology was proposed and expected production of general laws of social development and its elements. It is shown that the project involves the study of sociology feature a wide range of possible prospects object and subject leaves the responsibility for the decision. In this aspect of the future becomes the object of knowledge design and scope, which sells its projective sociology function. In this context, the article proved that design as a function of sociology is the awareness, research and the creation of opportunities for the field in which "woven" as a social and subjective guidance on the desired future, limited resources and technology implementation, environment and activist position subject.
ORCID: orcid.org/ 0000-0003-0525-3659
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57133
Appears in Collections:Кафедра "Соціології і публічного управління"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RSUS_2017_3_5_Biriukova_Sotsiolohichna_diialnist.pdf126,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.