Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57139
Title: Роль психології екстремальних ситуацій у мінімізації психосоціальних наслідків на персонал ДСНС та цівільне населення
Other Titles: The role of extreme situations psychology in minimizing the psychossocial impact on the ses staff and the civil population
Authors: Черкашин, Андрій Іванович
Грень, Лариса Миколаївна
Костиря, Ірина Валентинівна
Keywords: психологія; ДСНС; екстремальна ситуація; кризова ситуація; психологічна напруженість; фахівці; допомога; psychology; extreme situation; crisis situation; psychological tension; specialists; help
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Черкашин А. І. Роль психології екстремальних ситуацій у мінімізації психосоціальних наслідків на персонал ДСНС та цівільне населення / А. І. Черкашин, Л. М. Грень, І. В. Костиря // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 85-90.
Abstract: Стаття присвячена розкриттю ролі психології екстремальних ситуацій у мінімізації психосоціальних наслідків на персонал ДСНС та цивільне населення. Проаналізовано результати сучасних наукових досліджень вітчизняних вчених щодо узагальнення практичного досвіду, пов’язаного з психологічними особливостями поведінки людини в екстремальних умовах діяльності, у тому числі, при виконанні службово-бойових завдань військовослужбовців Національної гвардії України; розкрито складність і різноманітність завдань, які повинна розв’язувати екстремальна психологія, та складність теоретичних та практичних проблем, що входять до сфери діяльності органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій; визначено поняття «екстремальна ситуація», «кризова ситуація»; наведено стан психічного та фізичного виснаження (стан тривоги, випадки бойової втоми, бойового шоку, асоціальна поведінка), а також комплекси факторів перетворення більш-менш організованої групи в панічний натовп (соціальні фактори, фізіологічні чинники, загально психологічні фактори, соціально-психологічні та ідеологічні фактори); розглянуто комплекс заходів, що дозволяють запобігти розгортанню масових заворушень: своєчасне проведення заходів з ослаблення психологічної напруженості, організацію інформування людей про обстановку в зоні надзвичайної ситуації, характер та обсяг проведених аварійно-рятувальних робіт, заходи з надання само- та взаємодопомоги, місця розташування медичних та евакуаційних пунктів; своєчасна організація не тільки інформаційної, а й екстреної психологічної допомоги постраждалим; забезпечення населення засобами індивідуального захисту, необхідними медичними препаратами, а також роз’яснення правил їх застосування.
The article is devoted to revealing the role of extreme situations psychology in minimizing the psychosocial consequences for the personnel of the State Emergency Service and the civilian population. The results of modern scientific research by domestic scientists on the generalization of practical experience related to the psychological characteristics of human behavior in extreme conditions of activity, including when performing service and combat tasks of the National Guard of Ukraine military personnel, are analyzed; disclosed the complexity and variety of tasks that extreme psychology should solve, and the complexity of theoretical and practical problems that are within the scope of activities of the State Service of Ukraine for Emergency Situations bodies and divisions; the concepts of "extreme situation", "crisis situation" are defined; the state of mental and physical exhaustion (a state of anxiety, cases of combat fatigue, combat shock, asocial behavior) is given, as well as complexes of factors for the transformation of a more or less organized group into a panicky crowd (social factors, physiological factors, general psychological factors, socio-psychological and ideological factors ); a set of measures was considered to prevent the development of mass riots: the timely implementation of measures to ease psychological tension, the organization of informing people about the situation in the emergency zone, the nature and scope of emergency rescue operations, measures to provide self- and mutual assistance, the location of medical and evacuation points ; timely organization of not only information, but also emergency psychological assistance to victims; providing the population with personal protective equipment, necessary medical preparations, as well as explaining the rules for their use.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4929-6706
orcid.org/0000-0003-4466-6018
orcid.org/0000-0002-2967-4530
DOI: doi.org/10.20998/2227-6890.2021.2.11
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57139
Appears in Collections:Вісник № 02. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_APRUS_Cherkashyn_Rol.pdf284,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.