Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57140
Title: Формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління у процесі професійної підготовки: визначення педагогічних умов
Other Titles: Formation of readiness of future managers for adaptive management in the process of professional training: determination of pedagogikal conditions
Authors: Чеботарьов, Микола Корнійович
Keywords: управлінська діяльність; готовність; майбутні інженери; адаптивне управління; педагогічні умови; інноваційні педагогічні технології; management activities; readiness; future engineers; adaptive management; pedagogical conditions; innovative pedagogical technologies
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Чеботарьов М. К. Формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління у процесі професійної підготовки: визначення педагогічних умов / М. К. Чеботарьов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 79-84.
Abstract: Стаття присвячена визначенню педагогічних умов готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління у процесі професійної підготовки; доведено, що успішність пристосування суб’єктів господарювання до інтенсивних соціально-економічних і суспільно-політичних трансформацій залежить, від спроможності керівників, директорів, менеджерів різних рівнів здійснювати адаптивне управління їх діяльністю; наведено визначення поняття "адаптивне управління" ("управління підприємством, яке дозволяє завдяки механізму адаптації, тобто безперервного відстеження відповідності фактичного рівня адаптації нормативному, вносити своєчасні зміни у стратегічні, поточні й оперативні плани з метою забезпечення стійкого розвитку підприємства за умови прогнозування змін внутрішнього та зовнішнього середовища"), "адаптивна структура управління", "адаптаційна організаційна структура", "управління адаптивним розвитком підприємства" та сучасні наукові погляди на складові поняття "адаптивне управління"; визначено й обґрунтовано такі педагогічні умови: забезпечення спрямованості майбутніх менеджерів на формування готовності до адаптивного управління; активізація взаємодії викладачів і студентів для забезпечення їх ефективної включення у процес формування готовності до адаптивного управління; використання інноваційних педагогічних технологій для формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління; обґрунтовано перспективні можливості інноваційних інтерактивних технологій (ігрове проектування, ділові ігри, рольові та імітаційні ігри, кейс-метод, освітній коучинг) для формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління в процесі професійної підготовки закладах вищої освіти.
The article is devoted to determining the pedagogical conditions of readiness of future managers for adaptive management in the process of professional training; it is proved that the success of adaptation of economic entities to intensive socio-economic and socio-political transformations depends on the ability of leaders, directors, managers of different levels to carry out adaptive management of their activities; the definition of the concept of "adaptive management" ("Enterprise management, which allows through the mechanism of adaptation, ie continuous monitoring of compliance with the actual level of adaptation to the norm, to make timely changes in strategic, current and operational plans to ensure sustainable development of the enterprise in forecasting changes in internal and external environment"), adaptive structure management", adaptive organizational structure", "Management of adaptive development of the enterprise" and modern scientific views on the components of the concept of "adaptive management"; the following pedagogical conditions are defined and substantiated: ensuring the orientation of future managers on the formation of readiness for adaptive management; intensification of interaction between teachers and students to ensure their effective inclusion in the process of forming readiness for adaptive management; use of innovative pedagogical technologies to form the readiness of future managers for adaptive management; the perspective possibilities of innovative interactive technologies are substantiated (game design, business games, role and simulation games, case method, educational coaching) to form the readiness of future managers for adaptive management in the process of professional training in higher education institutions.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3915-7705
DOI: doi.org/10.20998/2227-6890.2021.2.10
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57140
Appears in Collections:Вісник № 02. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_APRUS_Chebotarov_Formuvannia.pdf379,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.