Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57147
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKolumbet, Vadimen
dc.contributor.authorSvynchuk, Olhaen
dc.date.accessioned2022-06-09T14:32:45Z-
dc.date.available2022-06-09T14:32:45Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationKolumbet V. Multiagent methods of management of distributed computing in hybrid clusters / V. Kolumbet, O. Svynchuk // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2022. – Т. 6, № 1. – С. 32-36.en
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57147en
dc.description.abstractModern information technologies include the use of server systems, virtualization technologies, communication tools for distributed computing and development of software and hardware solutions of data processing and storage centers, the most effective of such complexes for managing heterogeneous computing resources are hybrid GRID-distributed computing infrastructure combines resources of different types with collective access to these resources for and sharing shared resources. The article considers a multi-agent system that provides integration of the computational management approach for a cluster Grid system of computational type, the nodes of which have a complex hybrid structure. The hybrid cluster includes computing modules that support different parallel programming technologies and differ in their computational characteristics. The novelty and practical significance of the methods and tools presented in the article are asignificant increase in the functionality of the Grid cluster computing management system for the distribution and division of Grid resources at different levels of tasks, the ability to embed intelligent computing management tools in problem-oriented applications. The use of multi-agent systems for task planning in Grid systems willsolve two main problems - scalability and adaptability. The methods and techniques used today do not sufficiently provide solutions to these complex problems. Thus, the scientific task of improving the effectiveness of methodsand tools for managing problem-oriented distributed computing in a cluster Grid system, integrated with traditional meta-planners and local resource managers of Grid nodes, corresponding to trends in the concept of scalability and adaptability.en
dc.description.abstractСучасні інформаційні технології передбачають використання технологій серверних систем, технологій віртуалізації, комунікаційних засобів для розподілених обчислень та розроблення програмно-апаратних рішень центрів обробки та збереження даних, найбільш ефективними з таких комплексів для управління неоднорідними обчислювальними ресурсами є гібридна GRID-розподілена обчислювальна інфраструктура, яка об’єднує ресурси різних типів з колективним доступом до цих ресурсів для і спільного використння загальних ресурсів. У статті розглядається мультиагентна система, що забезпечує інтеграцію підходу доуправління обчисленнями для кластерної Grid-системи обчислювального типу, вузли якої мають складну гібридну структуру. Гібридний кластер включає обчислювальні модулі, що підтримують різні технології паралельного програмування і розрізняються своїми обчислювальними характеристиками. Новизна і практична значущість представлених в статті методів і засобів полягають в істотному розширенні функціональних можливостей системи управління обчисленнями кластерної Grid за розподілом і поділу ресурсів Grid на різних рівнях виконання завдань, в наявності можливості вбудовування інтелектуальних засобів управління обчисленнями в проблемно-орієнтовані додатки. Застосування мультиагентних систем для планування задач у Grid системах дасть змогу розв'язати дві основні проблеми – масштабованості та адаптивності. Методи й прийоми, що використовуються сьогодні, не в достатній мірі забезпечують розв'язання цих складних проблем. Таким чином, актуальним є наукове завдання підвищення результативності методів та засобів управління проблемно-орієнтованими розподіленими обчисленнями в кластерної Grid-системі, інтегрованих з традиційними мета-планувальниками і локальними менеджерами ресурсів вузлів Grid-системи, що відповідають тенденціям розвитку концепції масштабованості та адаптивності.uk
dc.language.isoukru
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectmultiagent controlen
dc.subjectdistributed computingen
dc.subjectGRIDen
dc.subjectGrid clustersen
dc.subjectmultiagent modelingen
dc.subjectintelligent agenten
dc.subjectmultiagent systemen
dc.subjectmeta-plannersen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectмультиагентне управлінняuk
dc.subjectрозподілені обчисленняuk
dc.subjectGRIDen
dc.subjectкластерні Griduk
dc.subjectмультиагентне моделюванняuk
dc.subjectінтелектуальний агентuk
dc.subjectмультиагентна системаuk
dc.subjectмета-планувальникиuk
dc.subjectімітаційне моделюванняuk
dc.titleMultiagent methods of management of distributed computing in hybrid clustersen
dc.title.alternativeМультиагентні методи управління розподіленими обчисленнями у гібридних кластерахuk
dc.typeArticleen
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-0871-9402en
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-9032-6335en
Appears in Collections:Кафедра "Комп'ютерна інженерія та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AIS_2022_6_1_Kolumbet_Multiagent_methods.pdf367,63 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.