Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57166
Title: Роль держави в процесі створення й підтримки інноваційних кластерів
Other Titles: Role of state in the process of creation and support of innovative clusters
Authors: Авершин, С. В.
Мехович, Сергій Анатолійович
Keywords: державно-приватне партнерство; конкурентне середовище; кластерна політика; state-private partnership; competition environment; cluster politics
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Авершин С. В. Роль держави в процесі створення й підтримки інноваційних кластерів / С. В. Авершин, С. А. Мехович // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2021. – №1-2 (155-156). – С. 12-22.
Abstract: В статті розглянуто питання щодо ролі держави у створенні й підтримці інноваційних кластерів. Кластери як інтегровані утворення підприємств є глобальним явищем. Вони відносяться до різновиду сітьових структур і відрізняються присутністю інноваційної складової, що дозволяє пристосовуватися до змін в мінливому конкурентному середовищі. Процеси їх створення та функціонування проходять у регіональних інституційних середовищах та потребують уваги і підтримки регіональної влади. Однією із форм цієї підтримки є механізми державно-приватного партнерства. Доведено, що концептуально кластерна політика - це найважливіший інструмент технологічного реінжинірингу виробничої бази вітчизняних підприємств. Вона може бути дієвою при дотриманні певних принципів. Розглянуто їх сутність та напрями дії. Формування конкурентного виробництва і реалізація програм технологічного реінжинірингу залежить від обраної моделі промислової політики. Ця політика повинна враховувати історичні особливості розвитку і поточну ситуацію. У сьогоднішній Україні така політика має ситуативний і кон'юнктурний характер, безпосередньо залежить від домінуючої в країні громадської і економічної ідеології, формується на основі сталих неформальних взаємовідносин і правил поведінки між державою, бізнесом і суспільством, що, відповідно, визначає цілі, загальну стратегію і специфіку інструментарію розвитку промисловості. При розробці моделей ефективної промислової політики в Україні слід враховувати ряд існуючих організаційно-управлінських і інституціональних обмежень. Ігнорування пріоритету промислового розвитку на сучасному етапі створює економічну небезпеку.
In the article a question is considered in relation to the role of the state in creation and support of innovative clusters. Clusters as integrated formations of enterprises are the global phenomenon. They behave to the variety of network structures and differ in the presence of innovative constituent, that allows to adapt to the changes in a changeable competition environment. The processes of their creation and functioning pass in regional institutional environments and need attention and support of regional power. One of forms of this support there are mechanisms of state-private partnership. It is well-proven that conceptually cluster politics is a major instrument of technological reengineering of productive base of domestic enterprises. She can be effective at the observance of certain principles. Their essence and directions of action are considered. Forming of competition production and realization of the programs of technological reengineering depends on the select model of industrial politics. This politics must take into account the historical features of development and current situation. In today's Ukraine such politics has situation and conjuncture character, directly depends on dominant in the country of public and economic ideology, formed on the basis of permanent informal mutual relations and rules of behavior between the state, business and society, that, accordingly, determines aims, general strategy and specific of tool of development of industry. At development of models of effective industrial politics in Ukraine it follows to take into account the row of existent organizationally-administrative and institutional limitations. Ignoring of priority of industrial development on the modern stage creates an economic danger.
DOI: doi.org/10.20998/2313-8890.2021.01.02
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57166
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"
Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EEE_2021_1-2_Avershyn_Rol.pdf425,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.