Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57225
Title: Аналіз електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з двадцятидвохзонним регулюванням вихідної напруги
Other Titles: Analysis of elektromagnetic processes in semiconductor converter with twenty-second zona regulation of the output voltage
Authors: Михайленко, Владислав Володимирович
Святненко, Вадим Анатолійович
Чуняк, Юлія Михайлівна
Ходасевич, Валерія Олегівна
Майкович, Ірина Віталіївна
Наухацька, Таміла Анатоліївна
Keywords: вихідні напруга та струм; output voltage and current
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Аналіз електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з двадцятидвохзонним регулюванням вихідної напруги / В. В. Михайленко [та ін.] // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2020. – №1 (151). – С. 38-44.
Abstract: Практика якісного перетворення електричної енергії свідчить про можливість використовування в установках ланку високої частоти з частотою переключення вентилів значно більшою від частоти змінної напруги промислової мережі. Обгрунтовано доцільність застосування методу багатопараметричних функцій з використанням пакету MATHCAD для аналізу електромагнітних процесів в електричних колах з напівпровідниковими перетворювачами. Наведено результати аналізу електромагнітних процесів в електричних колах з напівпровідниковими комутаторами. Створено математичну модель для аналізу електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах з широтно-імпульсним регулюванням вихідної напруги. Побудовано графіки, що відображають електромагнітні процеси у електричних колах. Запропоновано математичну модель перетворювача із комп'ютерною орієнтацією, що створена за допомогою методу багатопараметрчних модулюючих функцій, який передбачає попереднє представлення алгоритмічного рівняння перетворювача. Наведено результати аналізу електромагнітних процесів в електричних колах з напівпровідниковими перетворювачами. Запропоновано удосконалений метод багатопараметричних функцій в частині розробки нової математичної моделі з багатозонним регулюванням вихідної напруги та визначення модулюючих функцій для аналізу електричних кіл з напівпровідниковими комутаторами.
Practice high-quality conversion of electric energy indicates the possibility of use in installations of the high frequency link with a switching frequency of the valves is considerably greater frequency of the AC voltage industrial network. The expediency of application of the method of multivariable functions using MATHCAD for the analysis of electromagnetic processes in electric chains with semiconductor converters. The results of the analysis of electromagnetic processes in electric chains with semiconductor switches. The mathematical model for the analysis of electromagnetic processes in semiconductor converters with pulse-width regulation of the output voltage. Graphs reflecting the electromagnetic processes in electric circuits. A mathematical model of the Converter with computer orientation, created using the method bahatoformatne modulating functions that involves a preliminary understanding of algorithmic equations of the Converter. The results of the analysis of electromagnetic processes in electric chains with semiconductor converters. Proposed an improved method of multiparameter functions in the development of new mathematical models with baatsona adjustment of the output voltage and determining the modulating functions for the analysis of electric circuits with semiconductor switches.
DOI: doi.org/10.20998/2218-1849.2020.01.04
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57225
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EEE_2020_1_Mykhailenko_Analiz.pdf536,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.