Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57253
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШутенко, Олег Володимировичuk
dc.contributor.authorПономаренко, Сергій Григоровичuk
dc.date.accessioned2022-06-15T06:26:37Z-
dc.date.available2022-06-15T06:26:37Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationШутенко О. В. Оцінка ефективності процедур статистичної обробки для підвищення достовірності результатів експлуатаційного контролю стану трансформаторних масел / О. В. Шутенко, С. Г. Пономаренко // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2021. – № 11-12 (165-166). – С. 43-53.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57253en
dc.description.abstractВикористовуючи результати періодичних випробувань стану трансформаторних масел по 91 трансформатору напругою 110 кВ з чотирьох областей України був виконаний аналіз ефективності процедур статистичної обробки з метою зниження неоднорідності даних і виділення грубих промахів з результатів експлуатаційного контролю стану трансформаторних масел. В процесі досліджень аналізувалися ефективність непараметричного двовибіркового критерію Вілкоксона на рівність середніх значень, параметричного критерію Фішера-Снедекора на рівність дисперсій і параметричного критерію на значимість парної лінійної кореляції показників і тривалості експлуатації, а також їх комбінації. Дані критерії використовувалися для тестування результатів фізико-хімічного аналізу стану трансформаторних масел за 11 показниками і для результатів аналізу розчинених в маслі газів. В результаті послідовного тестування сформовано вісім масивів даних по кожному показнику, які були використані для оцінки ефективності аналізованих статистичних критеріїв та їх комбінацій. Оцінка ефективності аналізованих статистичних критеріїв та їх комбінацій проводилася на основі аналізу тісноти кореляційного зв’язку між показниками з подальшою оцінкою інформаційної значущості по кожному з показників. В результаті досліджень запропоновано метод виділення оптимального числа найбільш інформативних показників якості на базі статистичного аналізу результатів періодичних випробувань трансформаторного масла. Як приклад, практичного використання запропонованого методу розроблена регресійна модель для оцінки ступеня старіння масла і доведена її адекватність.uk
dc.description.abstractUsing the results of periodic transformer oil condition tests on 91 transformers, 110 kV from four regions of Ukraine, we analyzed the effectiveness of statistical processing procedures to reduce the heterogeneity of data and highlight gross outliers from the results of operational control of transformer oil condition. In the process of researches we analyzed the efficiency of nonparametric two-sample Wilcoxon criterion for equality of mean values, parametric Fisher-Snedekor criterion for equality of variance and parametric criterion for significance of pair linear correlation of indicators and duration of operation, as well as their combinations. These criteria were used to test the results of physical and chemical analysis of transformer oils by 11 indicators and for the results of analysis of gases dissolved in oil. As a result of sequential testing, eight data sets for each indicator were formed and used to evaluate the effectiveness of the analyzed statistical criteria and their combinations. Evaluation of the effectiveness of the analyzed statistical criteria and their combinations was carried out on the basis of analysis of the closeness of the correlation relationship between the indicators with the subsequent assessment of the information significance for each of the indicators. As a result, we proposed a method for selecting the optimal number of the most informative indicators of quality, based on statistical analysis of the results of periodic tests of transformer oil. As an example of practical use of the suggested method a regression model to estimate oil aging degree has been developed and its adequacy has been proved.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectтрансформаторне маслоuk
dc.subjectексплуатаційні випробуванняuk
dc.subjectпоказники маслаuk
dc.subjectстатистичний аналізuk
dc.subjectкореляціяuk
dc.subjectперевірка статистичних гіпотезuk
dc.subjectінформативність показниківuk
dc.subjectмножинна регресіяuk
dc.subjectадекватність моделіuk
dc.subjectлокальний максимум міри згодиuk
dc.subjecttransformer oilen
dc.subjectoperational testsen
dc.subjectoil indicatorsen
dc.subjectstatistical analysisen
dc.subjecttest of statistical hypothesesen
dc.subjectinformativeness of indicatorsen
dc.subjectmultiple regressionen
dc.subjectmodel adequacyen
dc.subjectlocal maximum of agreement measureen
dc.titleОцінка ефективності процедур статистичної обробки для підвищення достовірності результатів експлуатаційного контролю стану трансформаторних маселuk
dc.title.alternativeEvaluating the effectiveness of statistical processing procedures to improve the reliability of the results of inservice control of the condition of transformer oilsen
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2218-1849.2021.11.05-
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EEE_2021_11-12_Shutenko_Otsinka.pdf1,72 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.