Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57274
Название: Проектування та оптимізація структурованих кабельних систем для автоматизації виробничих процесів підприємства
Другие названия: Design and optimization of structured cables systems for automation of production processes of the enterprise
Авторы: Смірнова, Тетяна Віталіївна
Буравченко, Костянтин Олегович
Щербань, Андрій Васильович
Багдасарян, Едуард Карапетович
Коваленко, Анна Степанівна
Ключевые слова: структуровані кабельні системи; автоматизація виробничих процесів; технологічні процеси; хмарні сервіси; structured cable systems; automation of production processes; technological processes; cloud services
Дата публикации: 2022
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Проектування та оптимізація структурованих кабельних систем для автоматизації виробничих процесів підприємства / Т. В. Смірнова [та ін.] // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2022. – Т. 6, № 1. – С. 129-133.
Краткий осмотр (реферат): Об’єктом дослідження є процес удосконалення мережевої архітектури підприємств з метою подальшої оптимізації виробничих процесів. Предметом дослідження є проектування та оптимізація структурованих кабельних систем для автоматизації виробничих процесів підприємства. Метою роботи є удосконалення методу проектування та оптимізації структурованих кабельних систем для транспортних потреб мережі стільникового зв’язку для потреб підприємства. У результаті дослідження визначено, що процес планування радіомережі для автоматизації виробничих процесів підприємства необхідно виконувати у відповідності до наступної послідовності кроків: проектування покриття радіомережі із визначення місця розташування кожної базової станції (в мережах 5G – gNb) та побудова комунікаційного транспортного сегменту із визначенням місцезнаходження кросових приміщень. У даній роботі проведені дослідження, які стосуються побудови комунікаційного транспортного сегменту із визначенням місцезнаходження кросових приміщень. Для цього визначена область застосування статистичного методу та обґрунтовано вибір місця розташування технічних приміщень кросового поверху. Висновки. Дослідження, проведені в даній роботі, дозволили провести розробку методів удосконалення мережевої архітектури підприємств з метою подальшої оптимізації виробничих процесів. В рамках цього було розроблено метод планування мережі 5G для автоматизації виробничих процесів підприємства, що полягає в послідовному забезпеченні проектування покриття радіомережі із визначення місця розташування кожної базової станції з використанням оптимізованої моделі оцінки втрат потужності радіосигналу на шляху розповсюдження з урахуванням обмежень по мінімальній пропускній здатності, кількості підключень та надійності та побудови комунікаційного транспортного сегменту із визначенням оптимального місцезнаходження кросових приміщень. Розроблений метод надає змогу проводити планування оптимальної структури стільникової мережі 5G для оптимізації виробничих процесів, оцінювати та зменшувати сукупні витрати на побудову мережі, при цьому забезпечуючи необхідні показники якості обслуговування вузлів мережі та її надійності.
The object of research is the process of improving the network architecture of enterprises in order to further optimize production processes. The subject of research is the design and optimization of structured cabling systems to automate the production processes of the enterprise. The aim of the work is to improve the method of designing and optimizing structured cabling systems for the transport needs of the cellular network for the needs of the enterprise. The study determined that the process of planning a radio network to automate production processes of the enterprise must be performed in accordance with the following sequence of steps: design of radio network coverage to determine the location of each base station (5G - gNb) and construction of communication transport segment with location cross-country premises. In this paper, research is conducted on the construction of a communication transport segment with the location of cross-country premises. For this purpose, the scope of the statistical method is determined and the choice of the location of the technical premises of the cross floor is substantiated. Conclusions. The research conducted in this paper allowed to develop methods for improving the network architecture of enterprises in order to further optimize production processes. As part of this, a 5G network planning method was developed to automate the production processes of the enterprise, which is to consistently ensure the design of the radio network coverage to determine the location of each base station using an optimized model to estimate the loss of radio signal power bandwidth, number of connections and reliability and construction of the communication transport segment with the determination of the optimal location of cross-country premises. The developed method makes it possible to plan the optimal structure of the 5G cellular network to optimize production processes, evaluate and reduce the total cost of building the network, while providing the necessary indicators of service quality of network nodes and its reliability.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6896-0612
orcid.org/0000-0001-6195-7533
orcid.org/0000-0001-5382-1812
orcid.org/0000-0002-0423-0490
orcid.org/0000-0003-3610-9465
DOI: doi.org/10.20998/2522-9052.2022.1.21
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57274
Располагается в коллекциях:Кафедра "Комп'ютерна інженерія та програмування"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
AIS_2022_6_1_Smirnova_Proektuvannia_ta.pdf246,66 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.