Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57277
Title: Застосування деяких моделей систем електропостачання з прикладом урахування їх надійності для промислових підприємств у практичній діяльності
Other Titles: Application of some models of power supply systems with an example of taking into account their reliability for industrial enterprises in practice
Authors: Бедерак, Ярослав Семенович
Тарадай, Віктор Іванович
Кисельова, Ганна Олексіївна
Кисельов, Владлен Борисович
Keywords: система електропостачання; схема заміщення; кінцевий автомат; power supply system; replacement scheme
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Застосування деяких моделей систем електропостачання з прикладом урахування їх надійності для промислових підприємств у практичній діяльності / Я. С. Бедерак [та ін.] // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2021. – № 5-6 (159-160). – С. 3-14.
Abstract: Представлені найбільш поширені та перспективні моделі і схеми заміни системи електропостачання промислових підприємств, і приклад їх використання на практиці для електропостачання очисних споруд хімічного підприємства. Розглядаються різні типи моделей (в табличній формі, у вигляді електричної схеми заміщення або у вигляді кінцевого автомата), а також логіко-імовірнісний підхід до подання системи електропостачання. Використання систем автоматизації в системах електропостачання промислових підприємств дозволяє знизити загальну кількість аварій, запобігти їх розвитку, скоротити час відключень електроустановок і простоїв механізмів, а також дозволяє перевести на роботу без постійного технічного обслуговування значну кількість електроустановок підстанцій, що, в свою чергу, призводить до скорочення чисельності обслуговуючого персоналу, підвищення продуктивності праці і зниження витрат на технічне обслуговування. Одним з основних завдань на шляху автоматизації системи електропостачання підприємств є її представлення у вигляді моделі. Перелік моделей і схем заміщення, які можуть бути використані для представлення системи електропостачання підприємств, досить великий, і вибір відповідної моделі, яка найкращим чином відповідає вимогам кінцевої мети, є досить складним науковим завданням. Метою даної статті є аналіз найбільш поширених і перспективних моделей і схем заміни системи електропостачання та надання рекомендацій щодо їх застосування на практиці для електропостачання очисних споруд хімічного підприємства. Представлення системи електропостачання у вигляді таблиці дозволяє спростити і візуально виконати сертифікацію електрообладнання, виявити проблемні і слабкі місця в системі електропостачання промислових підприємств. Така таблиця доводить, що велика кількість електрообладнання на нижчих рівнях залежить від одного електричного апарата на більш вищих рівнях. Представлення системи електроживлення у вигляді трифазної симетричної схеми заміщення може бути використано для розрахунку струмів короткого замикання в симетричному і несиметричному режимах в програмі MatLab і аналогічних. Використання моделі системи електропостачання у вигляді кінцевого автомата дозволяє візуально перевірити надійність електропостачання споживачів, спростити проектування системи електропостачання промислового підприємства, вибрати стан комутаційних пристроїв в системі електропостачання і врахувати переваги і недоліки кожного стану. Розглянуті в даній статті методи доцільно використовувати для представлення системи електропостачання (в табличній формі, у вигляді кінцевого автомата або трифазної симетричної схеми заміщення) і їх подальшого застосування і використання в автоматизованих системах електропостачання промислових підприємств. Логіко-імовірнісний метод дозволяє розглянути питання надійності електропостачання на основі теорії алгебри логіки.
The publication presents the most common and promising models and schemes for replacing the power supply system of industrial enterprises, and an example of their use in practice for power supply to sewage treatment plants of a chemical enterprise. Various types of models are considered (in tabular form, in the form of an electrical replacement circuit or in the form of a finite-state machine), as well as a logical-probabilistic approach to the representation of the power supply system. The use of automation systems in power supply systems of industrial enterprises can reduce the total number of accidents, prevent their development, reduce the time of disconnections of electrical installations and downtime of mechanisms, and also allows to transfer to work without constant maintenance a significant number of electrical installations of substations, which, in turn, leads to a reduction in the number of service personnel, increase labor productivity and reduce maintenance costs. One of the main tasks on the way to automating the power supply system of enterprises is to present it in the form of a model. The list of replacement models and schemes that can be used to represent the power supply system of enterprises is quite large, and choosing the appropriate model, for that best meets the requirements of the final goal is quite a complex scientific task. The purpose of this article is to analyze the most common and promising models and schemes for replacing the power supply system and provide recommendations on their application in practice for power supply to sewage treatment plants of a chemical enterprise. Presenting the power supply system in the form of a table allows you to simplify and visually perform certification of electrical equipment, identify problem and weak points in the power supply system of industrial enterprises. Such a table proves that a large amount of electrical equipment at lower levels depends on a single electrical device at higher levels. The representation of the power supply system in the form of a three-phase symmetric replacement circuit can be used to calculate short-circuit currents in symmetric and unbalanced modes in the MatLab program and similar. Using the model of the power supply system in the form of a finite-state machine allows you to visually check the reliability of power supply to consumers, simplify the design of the power supply system of an industrial enterprise, select the state of switching devices in the power supply system and take into account the advantages and disadvantages of each state. It is advisable to use the methods discussed in this article to represent the power supply system (in tabular form, in the form of a finite-state machine or a three-phase symmetric replacement scheme) and their further application and use in automated power supply systems of industrial enterprises. The logical-probabilistic method allows us to consider the issue of power supply reliability based on the theory of logical algebra.
DOI: doi.org/10.20998/2313-8890.2021.05.01
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57277
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EEE_2021_5-6_Bederak_Zastosuvannia_deiakykh.pdf481,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.