Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57293
Title: Теоретичні аспекти формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства
Other Titles: Theoretical aspects of formation of the mechanism of management of finabsial stability of the enterprise
Authors: Геворкян, Артем Юрійович
Гаврик, Аліна Андріївна
Keywords: фінансова стійкість; механізм управління; фінансовий стан; financial stability; management mechanism; financial condition
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Геворкян А. Ю. Теоретичні аспекти формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства / А. Ю. Геворкян, А. А. Гаврик // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2021. – № 3-4 (157-158). – С. 43-48.
Abstract: У статті розглянуто питання управління фінансовою стійкістю підприємства. Розглянуто трактування поняття фінансової стійкості у вчених-економістів, порівняно визначення. Проаналізовано забезпечення фінансової стійкості підприємств та зміцнення його конкурентоспроможності за рахунок використання комплексу заходів щодо вдосконалення управління фінансами у короткостроковій перспективі. Механізм управління фінансовою стійкістю представлено як сукупність взаємопов'язаних блоків та послідовності пов'язаних між собою етапів. Обґрунтовано необхідність застосувати інструментарій управління фінансовою стійкістю для узгодження цілі розробленої стратегії з загальною стратегією підприємства для подальшої реалізації. Крім того, механізм управління фінансовою стійкістю підприємства представлено як систему суб'єктів управління фінансовою стійкістю підприємства та їх взаємовідносин. Визначено, що розроблений механізм управління функціонує з урахуванням певних організаційних структур, принципів, методів, фінансових інструментів, правових норм з метою встановлення оптимальних параметрів структури та обсягу фінансових активів. Проаналізовано, що зміст даного механізму управління проявляється в його функціях, які забезпечують досягнення мети і виконання певного комплексу завдань. Обумовлено складність організації механізму управління фінансовою стійкістю підприємства. Визначено, що метою механізму є формування управління, яке повинно забезпечувати рівновагу між внутрішньою системою підприємства та його зовнішнім середовищем, враховуючи збереження цілісності в процесі структурних змін, виконання функціональних дій і розширеного відтворення капіталу.
The article considers the policy of managing the financial stability of the enterprise. The interpretation of the concept of financial stability by economists is compared, the definition is compared. Ensuring the financial stability of enterprises and strengthening its competitiveness through the use of a set of measures to improve financial management in the short term is analyzed. The financial stability management mechanism is presented as a set of interconnected blocks and a sequence of interconnected stages. The necessity to apply the tools of financial stability management to harmonize the purpose of the developed strategy with the general strategy of the enterprise for further implementation is substantiated. In addition, the mechanism for managing the financial stability of the enterprise is presented as a system of subjects for managing the financial stability of the enterprise and their parameters of the structure and volume of financial assets. It is analyzed that the content of this control mechanism is manifested in its functions, which ensure the achievement of the goal and the implementation of a certain set of tasks. The complexity of the organization of the mechanism of management of financial stability of the industrial enterprise is caused. It is determined that the purpose of the mechanism is to form a management that should ensure a balance between the internal system of the enterprise and its external environment, taking into account the preservation of integrity in the process of structural change, performance of functional actions and expanded reproduction of capital.
DOI: doi.org/10.20998/2313-8890.2021.03.04
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57293
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EEE_2021_3-4_Hevorkian_Teoretychni.pdf467,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.