Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57372
Title: Забезпечення фінансової стабільності підприємств кондитерської галузі
Other Titles: Providing of financial stability of enterprises of pastry indastry
Authors: Міщенко, Володимир Акимович
Мехович, Сергій Анатолійович
Горобець, Ірина Ігорівна
Keywords: кондитерська галузь; державне регулювання; експорт; імпорт; фінансовий стан; confectionery industry; state regulation; export; import; financial condition
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Міщенко В. А. Забезпечення фінансової стабільності підприємств кондитерської галузі / В. А. Міщенко, С. А. Мехович, І. І. Горобець // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2021. – № 3-4 (157-158). – С. 62-69.
Abstract: У статті визначено основні тенденції, характерні для сучасного кондитерського ринку України. Розглянуто причини уповільнення темпів зростання обсягів виробництва, поступового збільшення цін на всі види кондитерських виробів, зміни структури попиту на продукцію. Зазначено, що вітчизняні кондитери є доcить чутливими до вaлютних ризиків, а висока ступінь державного регулювання на цукровому ринку негaтивно познaчaєтьcя нa його учacникaх. Експорт кондитерських виробів потребує від укрaїнcьких виробників розширення влacного acортименту, a тaкож приведення якоcті продукції до європейcьких cтaндaртів. Тенденція останнього часу характеризує збільшення попиту нa вітчизняному ринку на cклaдні (комбіновaні) кондитерcькі вироби, тому головною передумовою розвитку гaлузі є удоcконaлення виробництвa, що потребує знaчних кaпітaльних інвеcтицій. В роботі проведено аналіз динаміки основних показників діяльності вибіркової групи кондитерських підприємств з метою оцінки стабільності їх фінансового стану. Для забезпечення сталого розвитку галузі потрібна Державна програма, побудована на збалансованому попиту із застосуванням державно-приватного партнерства. В умовах коронавірусної епідемії з метою запобігання можливого банкрутства доцільно впроваджувати вартісно-орієнтоване управління й превентивний антикризовий динамічний менеджмент. Для їх впровадження необхідно розробити галузеві цілеспрямовані заходи з підвищення кваліфікації працівників кондитерської галузі.
The article identifies the main trends characteristic of the modern confectionery market of Ukraine. The reasons for the slowdown in production growth, the gradual increase in prices for all types of confectionery, changes in the structure of demand for products are considered. Exports of confectionery products require Ukrainian producers to expand their own range, as well as to bring the quality of products to European standards. The recent trend characterizes the increase in demand in the domestic market for complex (combined) confectionery, so the main prerequisite for the development of the industry is to improve production, which requires significant capital investment. The paper analyzes the dynamics of the main indicators of the sample of confectionery enterprises in order to assess the stability of their financial condition. For providing of steady development of industry the Government program, is needed built on balanced to demand with application of stateprivate partnership. In the conditions of COVID epidemic with the aim of prevention of possible bankruptcy it is expedient to inculcate the cost-oriented management and preventive anti-crisis dynamic management. For their introduction it is necessary to work out branch purposeful events on in-plant training of workers of pastry industry.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7080-7609
DOI: doi.org/10.20998/2313-8890.2021.03.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57372
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EEE_2021_3-4_Mishchenko_Zabezpechennia.pdf409,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.