Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57399
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКалінін, Євген Івановичuk
dc.contributor.authorЖилін, Володимир Анатолійовичuk
dc.contributor.authorПетров, Руслан Максимовичuk
dc.contributor.authorКолєснік, Юліана Ігорівнаuk
dc.date.accessioned2022-06-23T10:59:35Zen
dc.date.available2022-06-23T10:59:35Zen
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationТягові якості ведучих коліс під час кочення їх по одному сліду / Є. І. Калінін [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Автомобіле- та тракторобудування = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Automobile and Tractor Construction : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1. – С. 43-51.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57399en
dc.description.abstractПри прямолінійному русі колісного трактора по поверхні, що деформується, його задні колеса рухаються по колії, що утворюється передніми. Величина ущільнення ґрунту може бути різною залежно від її фізико-механічних властивостей, розмірів передніх коліс трактора, вагового навантаження, що припадає на передню вісь, тощо. Відповідно будуть різними та тягові здібності задніх ведучих коліс. Цю обставину слід враховувати при проектуванні колісних тракторів, особливо тракторів-тягачів з двома ведучими осями, у яких зміна якогось із перерахованих вище факторів, наприклад розподілу навантаження по осях, впливає не тільки на ущільнення поверхні, по якій рухаються задні колеса, але й на тягові якості передніх. В ході досліджень встановлено, що зі зменшенням коефіцієнта розподілу навантаження нижче 0,5 знижується роль заднього колеса, здатного розвивати більше тягове зусилля, ніж переднє при тому ж навантаженні, в утворенні загального тягового зусилля. Тому загальне тягове зусилля ведучих коліс стає нижчим. При збільшенні даного коефіцієнта вище 0,5 зменшується величина попереднього ущільнення ґрунту переднім колесом; в результаті знижується здатність заднього колеса розвивати більше тягове зусилля, ніж переднє за того ж навантаження. Найбільше тягове зусилля двох ведучих коліс, що рухаються по одному сліду, досягається при однакових вагових навантаженнях. Таким чином, положення центру ваги трактора з чотирма ведучими колесами однакового розміру слід вибирати з таким розрахунком, щоб навантаження на передніх та задніх колесах вирівнювалося за номінального тягового зусилля на гаку. При проведенні досліджень на полі, підготовленому під посів, з активним напівпричепом при різному розподілі навантаження між задньою віссю трактора і віссю напівпричепа, встановлено, що центр ваги активного напівпричепа може вибиратися так само, як і для неактивного, тобто з огляду на вплив довантаження трактора вагою напівпричепа на тягові показники. Отримані в роботі залежності дозволяють проводити аналіз тягових якостей кількох ведучих коліс під час кочення їх по одному сліду. З їхньою допомогою можна виявити вплив ущільнення поверхні на тягові якості задніх коліс, що рухаються слідом передніх; вплив розподілу навантаження по осях ведучих коліс на їхнє загальне тягове зусилля, тощо.uk
dc.description.abstractDuring rectilinear motion of a wheeled tractor on a deformable surface, its rear wheels move along the track formed by the front ones. The amount of soil compaction can be different depending on its physical and mechanical properties, the dimensions of the front wheels of the tractor, the weight load falling on the front axle, and the like. Accordingly, the traction abilities of the rear drive wheels will also be different. This circumstance should be taken into account when designing wheeled tractors, especially tractor-tractors with two driving axles, in which a change in any of the factors listed above, for example, the distribution of the load along the axles, affects not only the compaction of the surface on which the rear wheels move, but and on the traction qualities of the front. In the course of the research, it was found that with a decrease in the load distribution coefficient below 0.5, the role of the rear wheel, which is capable of developing a greater traction force than the front wheel at the same load, in the formation of the total traction force, decreases. Therefore, the total traction force of the driving wheels becomes lower. With an increase in this coefficient above 0.5, the amount of preliminary soil compaction by the front wheel decreases; as a result, the ability of the rear wheel to develop more traction than the front wheel under the same load is reduced. The greatest traction force of two driving wheels moving along the same track is achieved with the same weight loads. Thus, the position of the center of gravity of a tractor with four driving wheels of the same size should be chosen in such a way that the load on the front and rear wheels is equalized at the rated pull on the hook. When conducting research on a field prepared for sowing, with an active semi-trailer with different load distribution between the rear axle of the tractor and the axle of the semi-trailer, it was found that the center of gravity of the active semi-trailer can be selected in the same way as for the inactive one, i.e. taking into account the influence of the semi-trailer on traction performance. The dependences obtained in the work make it possible to analyze the traction qualities of several driving wheels when they roll along one track. With their help, it is possible to identify the effect of surface compaction on the traction qualities of the rear moving front wheels; the influence of load distribution along the axles of the driving wheels on their total traction force, etc.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectтракторuk
dc.subjectущільненняuk
dc.subjectнавантаженняuk
dc.subjectкоченняuk
dc.subjectдеформаціяuk
dc.subjectбуксуванняuk
dc.subjectведучи колісаuk
dc.subjecttractoren
dc.subjectcompactionen
dc.subjectloaden
dc.subjectrollingen
dc.subjectdeformationen
dc.subjectslippingen
dc.titleТягові якості ведучих коліс під час кочення їх по одному слідуuk
dc.title.alternativeTraction qualities of the driving wheels when rolling them along one tfacken
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2078-6840.2021.1.05en
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-6191-8446en
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-7342-3456en
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-9852-3158en
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-9915-2455en
Appears in Collections:Вісник № 01. Автомобіле- та тракторобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_1_ATTB_Kalinin_Tiahovi.pdf801,65 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.