Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57412
Title: Застосування технологій геоінформаційних систем для побудови картографічних моделей залізничних сполучень
Other Titles: Application of geoinformation systems technologies for construction of cartographic models of railway connections
Authors: Андрєєв, Сергій Михайлович
Жилін, Володимир Анатолійович
Keywords: моніторинг залізничної інфраструктури України; геоінформаційні системи; картографічні моделі залізничних сполучень; monitoring of railway infrastructure of Ukraine; geoinformation systems; cartographic models of railway connections
Issue Date: 2021
Publisher: Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Citation: Андрєєв С. М. Застосування технологій геоінформаційних систем для побудови картографічних моделей залізничних сполучень / С. М. Андрєєв, В. А. Жилін // Системи управління, навігації та зв’язку = Control, navigation and communication systems : зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: В. В. Косенко (голов. ред.) [та ін.]. – Полтава : [б. в.], 2021. – Вип. 1 (63). – С. 4-16.
Abstract: Предметом дослідження є методика побудови картографічних моделей залізничних сполучень із використанням технологій геоінформаційних систем (ГІС). Об'єктом дослідження є процес створювання цифрових моделей інфраструктури залізниці для оптимального вирішення транспортних задач і забезпечення у режимі реального часу моніторингу рухомого й нерухомого майна залізниці та ефективного використання енергоносіїв. Метою роботи є підвищення інформативності моніторингу залізничної інфраструктури України за рахунок використання геоінформаційних технологій. Висновки. На підставі аналізу історичного розвитку та сучасного стану залізничної інфраструктури України показано, що одним з важливих елементів реформування і удосконалення залізничного транспорту в сучасних умовах є перехід до комплексних інформаційно-управляючих технологій з використанням засобів супутникової навігації. Обґрунтовано необхідність напрацювання єдиних технічні вимог і вибору платформи для створення на базі технологій ГІС нових картографічних моделей залізничних сполучень України, адже електронна картографічна модель залізниць, побудована з використанням технологій ГІС, допомагає вирішувати не лише задачі ефективного управління перевізним процесом, а й задачі контролю використання рухомого й нерухомого залізничного майна та всієї галузевої інфраструктури. Виконано усебічний аналіз картографічного методу дослідження залізничних транспортних мереж, а саме, підходи до вивчення і напрямки досліджень в аспектах забезпеченості територій транспортною мережею і досліджень структури транспортних мереж. Окрему увагу приділено проблемним питанням використання карт в дослідженнях транспортних мереж. Ретельно розглянуто картографічний метод на різних стадіях дослідницького процесу, а також класифікації карт транспорту, зокрема, за масштабом, територіальним охопленням і тематикою. Розглянуто особливості застосування даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) для залізничної інфраструктури, отримано висновок про необхідність комплексного застосування усіх доступних інформаційних джерел для побудови картографічних моделей залізничних сполучень на ос нові технологій ГІС. Запропоновано структуру ГІС-моніторингу залізниці, яка на основі даних ДЗЗ, застосування сучасних баз даних, пошуку та обрання інфраструктурної інформації забезпечує побудову картографічних моделей і отримання актуальних карт поточного стану залізничних сполучень держави.
The subject of the research is the method of creation cartographic models of railway connections with the use of geographic information systems (GIS). The object of the study is the process of creating digital models of railway infra structure for the optimal solution of transport problems and providing real-time monitoring of movable and immovable property of the railway and efficient energy usage. The purpose of the work is to increase the informativeness of monitoring the railway infrastructure of Ukraine through the use of geographic information technologies. Conclusions. Based on the analysis of the historical development and current state of the railway infrastructure of Ukraine, it is shown that one of the important elements of reforming and improving railway transport in modern conditions is the transition to integrated information and management technologies using satellite navigation. The necessity of working out unified technical requirements and choosing a platform for creation of new cartographic models of railway connections of Ukraine on the basis of GIS technologies is substantiated, since the electronic cartographic model of railways constructed with use of GIS technologies helps to solve not only problems of trans port process effective management, but also real estate and all industry infrastructure. A comprehensive analysis of the carto graphic method of research of railway transport networks, namely, approaches to the study and direction of research in terms of the provision of areas with transport network and research on the structure of transport networks. Particular attention is paid to the problematic issues of the use of maps in the study of transport networks. The cartographic method at different stages of the research process, as well as the classification of transport maps, in particular, by scale, territorial coverage and subject matter, is carefully considered. Peculiarities of remote sensing data of the Earth application for remote railway infrastructure are consid ered, the conclusion on necessity of complex application of all available information sources for construction of cartographic models of railway connections on the basis of GIS technologies is received. The structure of GIS-monitoring of the railway is offered, which on the basis of remote sensing data, various databases, search and selection of infrastructural information provides construction of cartographic models and obtaining actual maps of the current state of railway connections of the state
ORCID: orcid.org/0000-0003-4256-2637
orcid.org/0000-0002-7342-3456
DOI: doi.org/10.26906/SUNZ.2021.1.004
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57412
Appears in Collections:Кафедра "Комп’ютерна інженерія та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SUNZ_2021_1_63_Andrieiev_Zastosuvannia_tekhnolohii.pdf1,87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.