Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57438
Title: Вдосконалення методу динамічних випробувань колісних машин
Other Titles: Improvement of the wheeled vehicles dynamic testing method
Authors: Дубінін, Євген Олександрович
Клец, Дмитро Михайлович
Полянський, Олександр Сергійович
Коробко, Андрій Іванович
Байдала, Владислава Юріївна
Keywords: метод випробувань; критерій; засіб транспорту; стійкість положення; реєстраційновимірювальний комплекс; test method; criterion; means of transport; position stability; registration and measurement complex
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Вдосконалення методу динамічних випробувань колісних машин / Є. О. Дубінін, Д. М. Клец, О. С. Полянський, А. І. Коробко, В. Ю. Байда // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Автомобіле- та тракторобудування = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Automobile and Tractor Construction : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 12-22
Abstract: Вдосконалено перспективний метод випробувань засобів транспорту на динамічну стійкість положення, що дозволяє кількісно оцінити їх поперечну стійкість при русі нерівностями. В якості критерію оцінки запропонований до використання коефіцієнт динамічної стійкості. Застосування розробленого методу на практиці дозволяє отримати оцінку параметрів стійкості в реальному часі при експлуатації засобів транспорту. Розроблено структурну схему забезпечення надійності експлуатації колісного транспортного засобу, засновану на зниженні впливу кваліфікації водія як елемента системи «водій-машина-дорожні умови» на її стійкість положення з урахуванням результатів моніторингу технічного стану. Для проведення експериментів та оцінювання результатів використано мобільний рєстраційно-вимірювальний комплекс (МРВК) для оцінювання та підвищення безпеки використання колісних засобів транспорту з урахуванням сучасних засобів і підходів. В якості платформи мобільного реєстраційно-вимірювального комплексу служить одноплатний комп'ютер Raspberry Pi версії 3B+. Архітектура МРВК – модульна, підтримується установка додаткових інерційних датчиків, пристроїв фото-відеофіксації, GPS, а також пристроїв, сумісних з USB. Операційна система – Raspbian на основі дистрибутива Debian (GNU/Linux). Для подальшої автоматизації процесу управління колісним транспортним засобом було розроблено перспективну схему роботи реєстраційно-вимірювального комплексу з елементами штучного інтелекту, який дозволяє без участі водія проводити необхідні дії з його управління та забезпечення, в тому числі, безпеки експлуатації. Результати можуть бути використані при оцінюванні відповідності та експлуатації колісних засобів транспорту.
The method of testing vehicles for dynamic position stability has been improved, which makes it possible to assess their lateral stability when driving on irregularities. The dynamic stability coefficient is proposed for use as an assessment criterion. The application of the developed method allows to obtain an assessment of stability in real time during the operation of transport means. The structural scheme has been developed to ensure the reliability of the operation of wheeled vehicle, based on reducing the influence of the driver's qualifications as an element of the "driver-vehicle-road conditions" system on its position stability, taking into account the results of monitoring the technical condition. To conduct experiments and evaluate the results, the mobile registration and measurement complex (MRMC) was used to assess and improve the safety of exploitation of wheeled vehicles, taking into account modern means and approaches. A single-board computer Raspberry Pi version 3B + serves as a platform for the mobile registration and measurement complex. The architecture of MRMC is modular; it supports the installation of additional inertial sensors, photo and video fixation devices, GPS, as well as devices compatible with USB. Operating system – Raspbian based on Debian distribution (GNU / Linux). To further automate the process of controlling a wheeled vehicle, the promising scheme for the operation of the registration and measuring complex with elements of artificial intelligence was developed, which allows, without the participation of the driver, to carry out the necessary actions to control it and ensure, including operational safety. The results can be used to assess the suitability and performance of wheeled vehicles.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6176-7358
orcid.org/0000-0001-7463-1030
orcid.org/0000-0003-0407-6435
orcid.org/0000-0002-6618-7790
orcid.org/0000-0001-8836-6784
DOI: doi.org/10.20998/2078-6840.2021.2.02
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57438
Appears in Collections:Вісник № 02. Автомобіле- та тракторобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_ATTB_Dubinin_Vdosronalennia_metodu.pdf589,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.