Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57485
Title: Англіцизми у сучасному технічному термінознавстві
Other Titles: Englishism in modern technical terministics
Authors: Сухоруков, Віктор Анатолійович
Чернявська, Світлана Миколаївна
Шокуров, Олександр Володимирович
Keywords: терміносистема; екстралінгвістичні чинники; варваризми; транслітерація; професіоналізми; terminologicalsystem; extralinguistic factors; barbarisms; transliteration; professionalisms
Issue Date: 2022
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Citation: Сухоруков В. А. Англіцизми у сучасному технічному термінознавстві / В. А. Сухоруков, С. М. Чернявська, О. В. Шокуров // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. : Філологія. Журналістика. – 2022. – Т. 33 (72), № 2, ч. 2. – С. 58-63.
Abstract: Стаття присвячена огляду загальних тенденцій розвитку вітчизняного термінознавства. Розкрито передумови формування термінологічного вибуху в Україні та світі, окреслено причини запозичення іншомовних термінів. На прикладі лексики із мас-медіа показано, яким чином англіцизми займають особливу нішу у терміносистемі. Наголошено на ролі екстралінгвістичних чинників, історії зародження та подальшого розвитку галузі пізнання, що в подальшому слугує джерельною базою для термінологічної одиниці. З’ясовано, що більшу кількість англіцизмів, які інтегруються в технічне термінознавство, відносять в тому числі до професіоналізмів із ІТ-сфери. Англіцизми із даної системи підпорядковуються графічній, граматичній та звуковій системам, а їх відтворення відбувається за фонетичним чи фонетико-граматичним принципом відповідно. Розкрито поняття та способи виявлення варваризмів у термінології. Детально проаналізовано методи термінотворення шляхом скорочення і усічення, при цьому відмічено, що основний інтерес представляє змішана абревіація, яка ґрунтується на застосуванні графічних символів. Подано структуровану таблицю, що відображає класифікацію запозичень. В рамках опрацьованого питання окремо розглянуто більш глобальну проблематику, яка зводиться до неспроможності української мови обслуговувати наукову сферу. В якості альтернативи і прикладу боротьби із цим, на наш погляд, негативним лінгвістичним феноменом – наведено приклад Франції та практику адаптації англіцизмів до франкомовних термінологічних одиниць й сполучень. В якості перспективи подальших наукових досліджень запропоновано здійснити огляд і провести лексико-семантичний аналіз сучасної української комп'ютерної термінології з урахуванням етапів її виникнення та становлення.
The article is devoted to the review of general tendencies of development of domestic terminology. The preconditions for the formation of a terminological explosion in Ukraine and the world are revealed, the reasons for borrowing foreign terms are outlined. The example of vocabulary from the mass media shows how English occupies a special niche in the terminological system. The role of extralinguistic factors, the history of the origin and further development of the field of knowledge, which further serves as a source base for the terminological unit. It was found that a large number of English, which are integrated into technical terminology, are attributed to professionalism in the field of IT. Anglicisms from this system are subject to graphic, grammatical and sound systems, and their reproduction is based on the phonetic or phonetic-grammatical principle, respectively. The concepts and methods of detecting barbarisms in terminology are revealed. Methods of term formation by reduction and truncation are analyzed in detail, and it is noted that the main interest is a mixed abbreviation, which is based on the use of graphic symbols. A structured table showing the classification of borrowings is presented. Within the framework of the elaborated issue, a more global issue is considered separately, which is reduced to the inability of the Ukrainian language to serve the scientific sphere. As an alternative and example of combating this, in our opinion, negative linguistic phenomenon - the example of France and the practice of adapting English to French-language terminological units or combinations. As a prospect for further research, it is proposed to review and conduct a lexical and semantic analysis of modern Ukrainian computer terminology, taking into account the stages of its emergence and formation.
DOI: doi.org/10.32838/2710-4656/2022.2-2/10
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57485
Appears in Collections:Кафедра української мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vcheni_zapysky_TNU_2022_33_2_2_Sukhorukov_Anhlitsyzmy.pdf655,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.