Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57626
Title: Мотивація трудової діяльності: крос-культурні особливості та їхній прояв у системі соціально-економічних відносин
Other Titles: Motivation of labour activity: cross-cultural peculiarities and their manifestation in the system of socio-economic relationships
Authors: Мороз, Світлана Анатоліївна
Мороз, Володимир Михайлович
Грень, Лариса Миколаївна
Помаза-Пономаренко, Аліна Леонідівна
Keywords: оцінювання трудового потенціалу; менеджмент; економіка; міграційні процеси; цивілізаційно-культурологічне середовище; motivation of labor activity; assessment of the labor potential; cross-cultural differences; obstacles in usage of employment opportunities; qualitative characteristics of labor potential; level of labor opportunities
Issue Date: 2020
Publisher: Університет банківської справи
Citation: Мотивація трудової діяльності: крос-культурні особливості та їхній прояв у системі соціально-економічних відносин / С. А. Мороз [та ін.] // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. = Financial and credit activity: problems of theory and practice : coll. of sci. pap. / гол. ред. А. Кузнецова. – Харків : УБС, 2020. – Т. 4, № 35. – С. 530-538.
Abstract: Сучасні глобалізаційні та інтеграційні процеси і, як наслідок, підвищення рівня взаємозалежності національних економік сприяють актуалізації питань узгодження не лише змісту національних систем соціально-економічних відносин, а й механізмів державного управління розвитком трудових ресурсів. Складність вирішення цих питань обумовлюється, з одного боку, існуванням суперечностей як на рівні релігійно-культурологічних доктрин, зацікавлених у використанні потенціалів інтеграції до світової спільноти країн, так і у площині традицій функціонування національних соціально-економічних систем, а з другого — наявністю особливостей (відмінностей) у сприйнятті соціальними об’єктами місця і ролі окремих з детермінант у забезпеченні подальшого розвитку людини, держави і суспільства. Серед таких детермінант позиціонують у тому числі й ті з них, природа виникнення яких пов’язана з діями людини щодо задоволення нею своїх потреб у трудовій діяльності. Урахування національним урядом таких потреб, як і пов’язаних з ними мотивів, усе далі частіше розглядається на рівні однієї з обов’язкових умов для підвищення ефекту від інтеграції країни до світових політичних та економічних інститутів. З огляду на неабияку значущість інтеграційних процесів для України та обумовлену ними необхідність адаптування національної державної політики до вимог євроатлантичних політичних та економічних інститутів питання крос-культурних особливостей, у тому числі й у контексті формування трудових можливостей людини, є суспільно-політично та соціально-економічно значущими. З’ясування крос-культурних особливостей через призму проблематики мотивації трудової діяльності було здійснено в межах авторського дослідження "Оцінка рівня розвитку трудового потенціалу особистості". Відповідно до програми дослідження було проведено опитування респондентів з України, Латвії та Фінляндії. Партнерами в організації дослідження на території Європейського Союзу виступили кафедра менеджменту Інституту транспорту та зв’язку (Рига, Латвія) і кафедра індустріального менеджменту Університету прикладних наук Савония (Варкаус, Фінляндія). Фокус уваги, запропонованих у змісті анкети питань, було зосереджено на з’ясуванні: перешкод, які заважають людині використовувати наявний у неї трудовий потенціал; потужності впливу якісних характеристик трудового потенціалу на його загальний рівень; розподілу часток відповідальності між людиною, організацією і державою за ефективність формування трудового потенціалу особистості. За результатами аналізу відповідей респондентів було з’ясовано місце і роль крос-культурних особливостей мотивації трудової діяльності в системі ціннісних орієнтацій людини, а також обґрунтовано напрями впливу окремих релігійно-культурологічних доктрин на ефективність функціонування системи трудової мотивації.
Modern globalization and integration processes, and as a consequence the increasing level of the national economies interdependence, contribute to the actualization of issues of not only the content of coordination of national systems of socio-economic relations, but also the content of mechanisms of state management of labour resources’ development. The difficulty of solving these issues is due, on the one hand, to the existence of contradictions, both at the level of religious and cultural doctrines interested in using the potential of integration into the world’s unity of countries, and in sphere of traditions of functioning of national socio-economic systems, and on the other hand it lies in the existing peculiarities (differences) in the perception of social objects of the place and role of some of the determinants in ensuring the further development of person, state and society Among such determinants are also positioned those of them whose nature is related to human actions to meet their needs in employment. The consideration of such needs by the national government, as well as the motives associated with them, is increasingly being considered at the level of one of the conditions for increasing the effect of the impact of the country’s integration intoworld political and economic institutions. Considering the great importance of integration processes for Ukraine and the resulting need to adapt the national state policy to the requirements of Euro-Atlantic political and economic institutions, the issues of cross-cultural characteristics, including in the context of the formation of human labour opportunities, are socially-politically and socioeconomically significant. The clarification of cross-cultural features through the prism of the problematics of work motivation was carried out within the author’s study "Assessment of the level of development of the individual’s labour potential". According to the research program, respondents from Ukraine, Latvia and Finland were surveyed. Partners in the research organization in the European Union were the Department of Management of the Institute of Transport and Communications (Riga, Latvia) and the Department of Industrial Management of the University of Applied Sciences Savonia (Varkaus, Finland). The focus of the attention of the questions proposed in the content of the questionnaire was focused on finding out: obstacles that prevent a person from using his or her available work potential; the power of the impact of qualitative characteristics of labour potential on its overall level; distribution of shares of responsibility between the person, the organization and the state for efficiency of person’s labour potential formation. According to the results of the analysis of respondents’ answers, the place and role of cross-cultural peculiarities of work motivation in the system of human value orientations were clarified, as well as the directions of influence of certain religious and cultural doctrines on the effectiveness of the work motivation system.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2696-1278
orcid.org/0000-0003-0796-5035
orcid.org/0000-0003-4466-6018
orcid.org/0000-0001-5666-9350
DOI: doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222541
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57626
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FKDPTP_2020_4_35_Moroz_Motyvatsiia.pdf271,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.