Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57639
Title: Формування ефективної системи мотивації персоналу на основі моделей компетенцій
Other Titles: Formation of an effective system motivation personnel on the basis of competence models
Authors: Кучинський, Володимир Анатолійович
Гуцан, Олександр Миколайович
Keywords: мотивація персоналу; компетентнісний підхід; модель компетенцій; ефективність; управління персоналом; staff motivation; competency approach; competency model; efficiency; HR
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Кучинський В.А. Формування ефективної системи мотивації персоналу на основі моделей компетенцій / В.А. Кучинський, О.М. Гуцан // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 4. – С. 45-51.
Series/Report no.: Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр.
Abstract: Визначено роль компетентнісного підходу в управлінні персоналом як єдиної методологічної основи реалізації кадрових процесів, яка сприятиме підвищенню ефективності діяльності, формуванню конкурентних переваг та підвищенню рівня конкурентоспроможності підприємства загалом. Компетентнісний підхід представляє широкі можливості для опису типу поведінки і тих її аспектів, які необхідні для досягнення високого рівня ефективності трудового процесу, що дозволяє розробити систему, котра з'єднує вимоги бізнесу і управління персоналом. Добір, оцінка, розвиток і мотивація персоналу – процеси, які пов’язані між собою. В компетентнісному підході цей взаємозв’язок знайшов технологічне втілення. Визначено, що мотивація є функцією управління персоналом, яка формує ефективність використання персоналу. Головною перевагою мотивації, орієнтованої на компетенції є її розвиваюча компонента. Сформовано підхід до мотивації персоналу на основі моделі компетенцій, який для розробки та вдосконалення постійної частини оплати праці на основі грейдінгу, так і змінної частини системи мотивації персоналу на основі KPI. Грейдінг ‒ це оцінка роботи, що виконується на кожній з посад на основі ключових груп факторів, які вважаються найбільш суттєвими для діяльності та розвитку бізнесу. Грейдування посад спирається на оцінку та ранжування посад за критеріями, в якості яких виступають професійні компетенції, що визначають вимоги до працівника щодо конкретної посади. Використання компетентнісного підходу можливо при нарахуванні надбавок та розподіл премії застосовуючи так звані ключові показники ефективності (KPI), в якості яких також можна використовувати професійні компетенції за конкретними посадами. Крім того, в рамках компетентнісного підходу можливе раціональне використання не тільки матеріальних, а й нематеріальних методів мотивації персоналу. Застосування у системі мотивації персоналу моделей компетенцій при належному інформаційному та відповідному нормативно-правовому забезпечення дозволяє підприємству реалізувати принципи об'єктивності та розуміння цілей організації всіма працівникам.
The role of the competence approach in personnel management as the only methodological basis for the implementation of personnel processes, which will increase efficiency, create competitive advantages and increase the level of competitiveness of the enterprise as a whole. The competency approach provides ample opportunities to describe the type of behavior and those aspects that are necessary to achieve a high level of efficiency of the work process, which allows you to develop a system that combines the requirements of business and personnel management. Personnel selection, evaluation, development and motivation are interrelated processes. In the competence approach, this relationship has found a technological embodiment. It is determined that motivation is a function of personnel management, which forms the efficiency of personnel use. The main advantage of competency-oriented motivation is its developmental component. An approach to staff motivation based on the model of competencies has been formed, which is to develop and improve the permanent part of remuneration based on grading, and the variable part of the personnel motivation system based on KPI. Grading is an assessment of the work performed in each position on the basis of key groups of factors that are considered the most important for the operation and development of the business. Grading positions is based on the evaluation and ranking of positions according to the criteria, which are professional competencies that determine the requirements for the employee for a particular position. The competency approach can be used in the calculation of allowances and the distribution of bonuses using so-called key performance indicators (KPI), which can also be used as professional competencies for specific positions. In addition, within the competence approach it is possible to rationally use not only tangible but also intangible methods of staff motivation. The use of competency models in the system of staff motivation with proper information and appropriate regulatory support allows the company to implement the principles of objectivity and understanding of the goals of the organization to all employees.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6058-3709
orcid.org/0000-0002-9989-5195
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57639
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuchynskyi_Formuvannia_efektyvnoi_2021.pdf615,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.