Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57641
Title: Intellectual capital management of the university in the system of its innovative development
Other Titles: Управління інтелектуальним капіталом університету в системі його інноваційного розвитку
Authors: Illiashenko, Sergii
Shypulina, Yuliia
Illiashenko, Nataliia
Golysheva, Ievgeniia
Keywords: university intellectual capital; strategic management; formalized management procedures; innovative development; market of scientific and educational services; fourth industrial revolution; transformation of technological systems; інтелектуальний капітал університету; стратегічне управління; формалізовані процедури управління; інноваційний розвиток; ринок науково-освітніх послуг; четверта промислова революція;; трансформація технологічних укладів
Issue Date: 2022
Publisher: ДВНЗ УДХТУ
Citation: Illiashenko Sergii, Shypulina Yuliia, Illiashenko Nataliia, Golysheva Ievgeniia. Intellectual capital management of the university in the system of its innovative development. Economic Herald of State Higher Educational Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology». 2022. № 1. С. 74-83.
Abstract: The article is devoted to the development of an approach to integrated adaptive management of intellectual capital of a modern university (including individual subsystems and their elements) in the system of its innovative development in the changing technological environment and the fourth industrial revolution. The sequence and content of formalized management procedures are determined, including the determination of perspective strategic directions of scientific and educational activity of the university in the conditions of technological transformations caused by the fourth industrial revolution; assessments of the proposed methodological approach to the level of the current state of subsystems and elements of intellectual capital from the standpoint of sufficiency to ensure the innovative development of the university in selected areas; decision-making on the management of intellectual capital of the university, including its subsystems and their elements, based on the results of the assessment of their sufficiency. The conceptual scheme of adaptive management of university intellectual capital in the conditions of technological transformations in the system of its innovative development is developed. The scientific results obtained in the article deepen the principles of innovative management of scientific and educational institutions in terms of forming an approach to adaptive integrated management of university intellectual capital, as one of the main prerequisites for their innovative development in the transformation of technological systems and the fourth industrial revolution. The practical implementation of these developments will significantly increase the efficiency of management of the formation, actualization, strengthening, and use of intellectual capital of universities, to form on this basis the prerequisites for their innovative development, strengthen positions in world rankings. It will also contribute to the development of the market infrastructure of scientific and educational services and the innovation infrastructure of the state as a whole, which is especially relevant for Ukraine.
Статтю присвячено розробленню підходу до комплексного адаптивного управління інтелектуальним капіталом сучасного університету (у т.ч. окремими підсистемами та їх елементами) в системі його інноваційного розвитку в умовах зміни технологічних укладів і четвертої промислової революції. Визначено послідовність і зміст формалізованих процедур управління у т.ч.: визначення перспективних стратегічних напрямів науково-освітньої діяльності університету у умовах технологічних трансформацій, спричинених четвертою промисловою революцією; оцінки за запропонованим методичним підходом показників рівня поточного стану підсистем і елементів інтелектуального капіталу з позицій достатності для забезпечення інноваційного розвитку університету за вибраними напрямами; прийняття рішень з управління інтелектуальним капіталом університету, включаючи його підсистеми і їх елементи, за результатами оцінки їх достатності. Розроблена концептуальна схема адаптивного управління інтелектуальним капіталом університету в умовах технологічних трансформацій в системі його інноваційного розвитку. Отримані у статті наукові результати поглиблюють засади інноваційного менеджменту науково-освітніх установ в частині формування підходу до адаптивного комплексного управління інтелектуальним капіталом університетів, як однією з головних передумов їх інноваційного розвитку в умовах трансформації технологічних укладів і четвертої промислової революції. Практична реалізація зазначених розробок дозволить суттєво підвищити ефективність управління процесами формування, актуалізації, посилення і використання інтелектуального капіталу університетів, формувати на цій основі передумови їх інноваційного розвитку, посилювати позиції у світових рейтингах. Вона також сприятиме розвитку інфраструктури ринку науково-освітніх послуг і інноваційної інфраструктури держави у цілому, що є особливо актуальним для України.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5484-9788
orcid.org/0000-0002-8133-578X
orcid.org/0000-0002-1426-1215
orcid.org/0000-0001-7788-9897
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57641
ISSN: 2415-3974
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Illiashenko_Intellectual_Capital_Management_2022.pdf278,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.