Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57652
Назва: Інтерактивні методи навчання української мови як іноземної у закладах вищої освіти
Інші назви: Interactive methods of teaching the Ukrainian as a foreign language at institutions of higher education
Автори: Субота, Лариса Андріївна
Ключові слова: навчальний процес; рольові ігри; студенти; круглий стіл; мотивація; педагогічна діяльність; інноваційні технології; teaching methods; active methods; interactive methods; role-playing games; round table; classification
Дата публікації: 2021
Видавництво: Видавничий дім "Гельветика"
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Бібліографічний опис: Субота Л. А. Інтерактивні методи навчання української мови як іноземної у закладах вищої освіти / Л. А. Субота // Актуальні питання іноземної філології. – 2021. – Вип. 15. – С. 102-107.
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано сутність методу навчання на основі осмислення традиційного й інноваційного педагогічного досвіду. Висвітлено актуальні питання впровадження активних методів навчання, серед яких провідну роль відіграють ігрові інтерактивні методи навчання як найбільш ефективні методи викладання української мови іноземним студентам у закладах вищої освіти. Метою даної публікації є уточнення сутності методів навчання в системі суміжних лінгводидактичних понять, визначення результативності інтерактивних методів навчання. Зазначено, що ігрові інтерактивні методи сприяють формуванню та розвитку комунікативної компетентності й особистісного потенціалу іноземних студентів, посідають провідне місце у сучасній методиці викладання української мови як іноземної. Уточнено, що інтерактивні методи навчання, на відміну від традиційних, передбачають активну взаємодію і залучення до співробітництва в освітньому процесі всіх його учасників, при цьому перевага надається тим методам навчання, які стимулюють і мотивують навчальну діяльність. До загальних принципів навчання, які покладено в основу інтерактивного методу, віднесено формування позитивної мотивації та забезпечення активності студентів шляхом створення проблемної ситуації; підвищення інтересу і мотивації студентів до навчально-професійної діяльності. У процесі аналізу інтерактивних методів навчання визначено, що для вибору найбільш ефективного методу варто враховувати особливості розвитку пізнавальної та мовленнєвої діяльності, а також особистісні характеристики викладача та студентів. З’ясовано, що у навчанні української мови як іноземної інтерактивні методи сприяють встановленню психологічного контакту, формують уміння працювати в команді, прислухатися до думки кожного, забезпечують згуртованість групи, розвивають комунікативні й розумові здібності, позитивно впливають на якість освітнього процесу з метою поліпшення навчальних досягнень іноземних студентів.
This article analyzes the essence of teaching methods based on the analysis of traditional and innovative pedagogical experience. It has highlighted the actual implementation of active teaching methods, among which the leading role is played by the game interactive teaching methods as the most effective methods of teaching the Ukrainian language to foreign students at institutions of higher education. The purpose of this publication is to clarify the essence of teaching methods in the system of combined linguodidactic terms and to determine the effectiveness of interactive teaching methods. It is stated that game interactive methods contribute to the formation and development of communicative competence and personal potential of foreign students, play a leading role in the modern methodology of teaching Ukrainian as a foreign language. It was specified that interactive teaching methods, unlike traditional ones, require active interaction and involvement of all participants in the educational process, The advantage is given to those teaching methods that stimulate and motivate the learning activity. The general principles of teaching, which construct the basis of interactive method, include forming positive motivation and ensuring students’ activity by creating problematic situations; increasing students’ interest and motivation for educational and professional activities. The analysis of interactive teaching methods has revealed that the choice of the most effective method is determined by the attributes of the development of cognitive and motivational activities, as well as individual characteristics of the teacher and students. It was found that in teaching Ukrainian as a foreign language, interactive methods help to establish psychological contact, form the ability to work in a team, encourage to develop communicative skills, in particular, when it comes to being attentive to the opinion of all the participants of the communication; ensure group unity, develop communicative and intellectual abilities, make a positive impact on the quality of the educational process to improve educational achievements of foreign students.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4740-4486
DOI: doi.org/10.32782/2410-0927-2021-15-15
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57652
Розташовується у зібраннях:Кафедра української мови

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
APIF_2021_15_Subota_Interaktyvni_metody.pdf283,98 kBAdobe PDFВідкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.