Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57679
Title: Визначення кінематичної невідповідності приводів коліс трактора з урахуванням показників шин
Other Titles: Determination of the kinematic lead/lag ratio of tractor wheel drives taking into account tire indicators
Authors: Ребров, Олексій Юрійович
Кальченко, Борис Іванович
Реброва, Олена Михайлівна
Keywords: колісний трактор; довжина окружності кочення шини; кінематична невідповідність приводів коліс; wheeled tractor; tire rolling circumference
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ребров О. Ю. Визначення кінематичної невідповідності приводів коліс трактора з урахуванням показників шин / О. Ю. Ребров, Б. І. Кальченко, О. М. Реброва // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Автомобіле- та тракторобудування = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Automobile and Tractor Construction : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1. – С. 12-21.
Abstract: Наведений аналіз формування величини кінематичної невідповідності приводів коліс трактора з урахуванням показників тракторних сільськогосподарських шин. Показано, що кінематична невідповідність формується внаслідок сумарного впливу внутрішнього передавального числа трансмісії та значень довжини окружності кочення шин переднього та заднього ведучих мостів. Встановлено, що дійсні значення довжини окружності кочення в межах груп шин, відповідно до індексу довжини окружності кочення, мають широкі інтервали значень. Це може спричиняти більш широкий інтервал варіювання величини випередження передніх ведучих коліс по відношенню до задніх, а в деяких випадках навіть циркуляцію потужності. Для шин, що мають довжину окружності кочення, яка наближається до верхньої або нижньої межі інтервалу в рамках індексу окружності кочення, а також комплектування трактора такими шинами при несприятливому співвідношенні довжини окружності кочення передніх та задніх шин величина випередження передніх шин буде виходити за рамки інтервалу 1,01…1,05, що рекомендується. Показано, що величина випередження передніх шин може становити як 0,982, так і 1,074. Оскільки, навіть, застосування необхідної для конкретного трактора різниці індексів окружності кочення задніх і передніх шин не гарантує рекомендоване значення величини випередження передніх шин, необхідно в обов’язковому порядку її визначати розрахунковим шляхом та перевіряти в експлуатації експериментально.
An analysis of the formation of the value of the kinematic lead/lag ratio of the tractor wheel drives is presented, taking into account the indicators of tractor agricultural tires. It is shown that the kinematic lead/lag ratio is formed as a result of the total influence of the internal gear ratio of the transmission and the values of the rolling circumference of the tires of the front and rear drive axles. It has been established that the actual values of the rolling circumference within tire groups, according to the rolling circumference index (RCI), have wide ranges of values. This can cause a wider range of kinematic lead/lag ratio variation of the front drive wheels, and in some cases even power circulation. For tires with a rolling circumference approaching the upper or lower limit of the interval within the rolling circumference index, as well as equipping the tractor with such tires, with an disadvantageous combination of the rolling circumference of the front and rear tires, the kinematic lead/lag ratio will go beyond the interval 1.01...1.05 which is recommended. It is shown that the kinematic lead/lag ratio can be either 0.982 or 1.074. Since even the use of the difference between the rolling indexes of the rear and front tires necessary for a particular tractor does not guarantee the recommended value of the lead of the front tires, it is imperative to determine it by calculation and check it experimentally in operation.
ORCID: orcid.org/0000-0002-1312-9992
orcid.org/0000-0003-3827-1693
orcid.org/0000-0003-2315-7003
DOI: doi.org/10.20998/2078-6840.2021.1.02
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57679
Appears in Collections:Вісник № 01. Автомобіле- та тракторобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_1_ATTB_Rebrov_Vyznachennia.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.