Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57683
Title: Формування психологічної безпеки студентів у сучасних умовах навчання
Other Titles: Students psychological safety formation in modern study conditions
Authors: Твердохлєбова, Наталя Євгеніївна
Євтушенко, Наталія Сергіївна
Keywords: безпека; освітнє середовище; характеристики психологічної безпеки; психолого-педагогічний супровід; safety; educational environment; characteristics of psychological safety; psychological and pedagogical support
Issue Date: 2022
Publisher: ФОП Жукова Ірина Віталіївна
Citation: Твердохлєбова Н. Є. Формування психологічної безпеки студентів у сучасних умовах навчання / Н. Є. Твердохлєбова, Н. С. Євтушенко // Актуальні питання у сучасній науці (Сер. : Історія. Педагогіка. Право. Економіка. Державне управління. Техніка) = Current issues in modern science (History Series, Pedagogy Series, Law Series, Economics Series, Public Administration Series, Technical Series). – 2022. – Вип. 1 (1). – С. 421-428.
Abstract: Українське суспільство зазнає зовнішніх загроз від війни з Росією, що негативно відбивається на планах, цілях і якості життя, підвищує психологічну напруженість і призводить до погіршення психічного та соціального здоров'я населення. Це стосується і учасників освітнього середовища. Для розвитку особистісного потенціалу та здібностей людині важливо перебувати у безпечному та стабільному середовищі. Безпечна обстановка навколо особистості є найважливішою умовою її розвитку. Інститут освіти є психолого-педагогічним середовищем, де розбудовуються спеціально організовані умови для розвитку особи, включеної до просторово-предметного та соціального оточення, сутністю якої є сукупність комунікативних дій та взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу. Актуальність вивчення стану, переживання, психологічних та соціальних можливостей сучасного студентства зростає за умов ведення воєнних дій в Україні. Звідси першочерговим стає питання психологічної безпеки у взаємодії учасників освітнього середовища за дистанційною та змішаною формами навчання. Важливо розробити програму психолого-педагогічного супроводу, яка б сприяла гармонійному розвитку особистості студента, задоволеності міжособистісними відносинами, відсутності напруженості, труднощів, порушень комунікації, розвитку почуття захищеності від зовнішніх негативних психологічних впливів. Під профілактикою розуміється науково обґрунтовані та своєчасні дії, спрямовані на запобігання можливим фізичним, психологічним чи соціокультурним колізіям; збереження, підтримання та захист нормального рівня життя та здоров'я студентів у воєнний час; сприяння у досягненні поставлених цілей та розкриття їх внутрішніх потенціалів.
Ukrainian society, including participants of the educational environment, is exposed to external threats from the war with Russia, which negatively affects the plans, goals and quality of life, increases psychological tension and leads to deterioration of mental and social health. It is important for a person to be in a safe and stable environment for the development of personal potential and abilities. A safe environment around the individual is the most important condition for its development. The Institute of Education is a psychological and pedagogical environment, which develops specially organized conditions for the person development included in the spatial-subjective and social environment, the essence of which is a set of communicative actions and relationships of participants in the educational process. The relevance of studying the state, experiences, psychological and social opportunities of modern students is growing in the context of hostilities in Ukraine. Hence, the issue of psychological security in the interaction of participants in the educational environment for distance and mixed forms of learning becomes paramount. It is important to develop a program of psychological and pedagogical support, which would promote the harmonious development of the student's personality, satisfaction with interpersonal relationships, lack of tension, difficulties, communication disorders, the development of protection from external negative psychological influences. Prevention means scientifically sound and timely actions aimed at preventing possible physical, psychological or socio-cultural conflicts; preservation, maintenance and protection of normal living standards and health of students in wartime; assistance in achieving the set goals and revealing their internal potentials.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3139-4308
orcid.org/0000-0003-0217-3450
DOI: doi.org/10.52058/2786-6300-2022-1(1)-421-428
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57683
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSN_2022_1_Tverdokhliebova_Formuvannia_psykholohichnoi.pdf497,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.