Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57690
Title: Black and white-box unit testing for web applications
Other Titles: Модульне тестування білої та чорної скриньки для веб застосувань
Authors: Golіan, Nataliіa Viktorivna
Golіan, Vira Volodymyrivna
Afanasieva, Iryna Vitayivna
Keywords: manual testing; automated testing; black-box testing; react testing library; enzyme library; ручне тестування; автоматизоване тестування; метод чорної скриньки; метод білої скриньки
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Golian N. V. Black and white-box unit testing for web applications / N. V. Golian, V. V. Golian, I. V. Afanasieva // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : System analysis, control and information technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 1 (7). – С. 79-83.
Abstract: The types of the testing methods were analyzed from the side of development. If changes are made to the code, even minor ones, bugs can appear anywhere in the system. The cost of fixing bugs increases with the time they are discovered. Using effective web testing can prevent unexpected costs. Modern web applications are indeed a place where all the type of the testing is vital for the high-quality product. At the moment, traditional front and back office applications are increasingly moving from desktop computers to web interfaces, so testing web applications is becoming extremely relevant. Thus, learning what to automate and how is an important component of successful web application testing. Web application testing is a software practice that is designed to ensure quality by verifying that the functionality of a particular web application works correctly or according to fixed requirements. Web testing makes it possible to find bugs at any point in time, before release or on a daily basis. On the one hand there are wide range of tools that could be used to pursue this goal by means of using best decisions present for now but on the other hand there are essential advantages and disadvantages present in these tools, which are all in the approach to it, so there are always cons and pros of using one or another. For now, despite on having the ability to test using both black and white box testing it looks like the second one is not the best choice. There are several points on each board for both of them, but black box approach that is being represented with react testing library is more successful and efficient way to cover and application with high- and low-level tests, that could be easily maintained and understood. But white box testing is now the most used decision due to the historic development of the industry. So, it also has some great features and could be chosen to be used on the project, but it should be precise choice with the understanding of all the consequences standing behind.
Види методів тестування були проаналізовані з боку розробки. Якщо в код вносяться зміни, навіть незначні, помилки можуть виникнути будь-де системі. Вартість виправлення помилок зростає з часом їх виявлення. Використання ефективного веб тестування може запобігти непередбаченим витратам. Сучасні веб застосування дійсно є місцем, де весь тип тестування є життєво важливим для якісного продукту. На даний момент традиційні фронт та бек-офісні програми все частіше переходять з настільних комп’ютерів на веб інтерфейси, тому тестування веб застосувань стає вкрай актуальним. Таким чином, вивчення того, що і як автоматизувати, є важливим компонентом успішного тестування веб застосувань. Тестування веб застосувань є практикою програмного забезпечення, яка призначена для забезпечення якості за рахунок перевірки того, що функціональні можливості певного веб програми працюють правильним чином або відповідно до зафіксованих вимог. Веб тестування дає можливість знаходити помилки в будь-який час, до релізу або щодня. З одного боку, є широкий спектр інструментів, які можна було б використовувати для досягнення цієї мети за допомогою використання найкращих рішень, присутніх на даний момент, але з іншого боку, є суттєві переваги і недоліки, присутні в цих інструментах, які всі в підході до нього, тому завжди є мінуси і плюси використання того чи іншого. Поки що, незважаючи на можливість тестування з використанням як чорної, так і білої скриньки, останній метод має багато недоліків та не рекомендується до використання. Ці два методи мають місце бути у окремих проєктах, але підхід чорної скриньки, який представлений бібліотекою тестування React є найбільш успішним і ефективним способом покрити і застосування з високими і низькими тестами, які можна легко підтримувати і розуміти. Але тестування білої скриньки в даний час є найбільш вживаним рішенням у зв’язку з історичним розвитком галузі. Отже, воно також має деякі позитивні риси і може бути обрано, щоб бути використаним на проєкті, але повинно бути точним вибором з розумінням всіх наслідків, що за ним слідують.
ORCID: orcid.org/0000-0002-1390-3116
orcid.org/0000-0001-5981-4760
orcid.org/0000-0003-4061-0332
DOI: doi.org/10.20998/2079-0023.2022.01.13
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57690
Appears in Collections:Вісник № 01. Системний аналіз, управління та інформаційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2022_1_SAUI_Golian_Blackl.pdf612,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.