Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57692
Title: Синтез системи виміру параметрів повітря у приміщеннях торговельного центру
Other Titles: Shopping mall air parameters measurement system synthesis
Authors: Євсеєнко, Олег Миколайович
Keywords: торговельний центр; автоматизоване керування; апаратно-програмний комплекс; терморегулювання; Arduino; shopping mall; automated control; thermal control
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Євсеєнко О. М. Синтез системи виміру параметрів повітря у приміщеннях торговельного центру / О. М. Євсеєнко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : System analysis, control and information technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 1 (7). – С. 28-34.
Abstract: Розглядається питання побудови системи виміру та моніторингу параметрів повітря приміщень торговельного центру. Збільшення населення планети, видобутку енергоресурсів та шкідливих викидів у атмосферу потребує пошуку рішень, направлених на виявлення та зменшення впливу життєдіяльності людей на навколишнє середовище. Це питання є актуальним тому, що зміни, які наносять шкоду навколишньому середовищу, є незворотними. Одним із варіантів отримання інформації про значення таких шкідливих параметрів є побудова та впровадження систем виміру, які називаються метеостанціями. Існуючі метеостанції призначені для загальних потреб вимірювання температури та вологості середовища. Це обмежує кількість параметрів, які можна виміряти. Визначено основні параметри навколишнього середовища приміщень, які впливають на здоров’я людини, та виявлено, що висока концентрація деяких з них може бути смертельною. Оскільки торговельний центр є місцем великого скупчення людей, то питання правильної роботи системи вентиляції та кондиціювання повітря і виміру його показників є актуальною задачею. Огляд існуючих рішень показав, що основними вимогами, які висуваються до побудови метеостанцій, є ціна, кількість параметрів, що вимірюються, автономність роботи. Здійснено вибір контролера та датчиків для побудови метеостанції. Розроблено структурну схему та схему підключення датчиків. Значне місце в роботі приділено опису алгоритмів, за якими працює система вимірювань параметрів повітря. Протестовано програмну систему з використанням обраного контролера та датчиків. Розроблено візуалізацію для відображення отриманих параметрів мікроклімату торговельного центру. На основі отриманих даних підтверджено можливість проведення вимірів на реальному об’єкті управління.
The article is devoting to a shopping mall air parameters monitoring system creation. It is stated that increasing energy production, the world's population and harmful emissions into the atmosphere requires identifying solutions for searching and reducing the human activities impact on the environment. This issue is urgent because of the fact that environment harmful changes are irreversible. It is known that one of the options for harmful parameters values obtaining information is the construction and implementation of measurement systems, that are called weather stations. Literature review showed that available weather environment stations of temperature and humidity measuring only for the general purposes are designed. It limits the number of parameters that can be measured. The main parameters of the indoor environment that affect human health have been identified. It has been found that high concentrations of some gases can be dangerous for human health. It is shown that the issue of proper operation of the ventilation and air conditioning system and measuring its performance is an urgent task. The main requirements for the weather stations construction were obtained. Microcontroller and sensors synthesis for the weather station construction is made. The structural scheme and the scheme of connection of sensors are developed. The major attention is paid to the algorithms description that shows how air parameters system measurement works. The software system using the selected controller and sensors has been tested. A visualization of displaying the obtained shopping center air parameters has been developed. Based on received data the possibility of carrying out measurements on real object of management is confirmed.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5432-1211
DOI: doi.org/10.20998/2079-0023.2022.01.05
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57692
Appears in Collections:Вісник № 01. Системний аналіз, управління та інформаційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2022_1_SAUI_Yevseienko_Syntez.pdf781,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.