Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57705
Title: Реляційно-темпоральна модель набору сутностей предметної області для процесу формування рішення в інтелектуальній інформаційній системі
Other Titles: Relational-temporal model of set of substances of subject area for the process of solution formation in intellectual information systems
Authors: Чалий, Сергій Федорович
Лещинський, Володимир Олександрович
Лещинська, Ірина Олександрівна
Keywords: інтелектуальна інформаційна система; темпоральні залежності; каузальність; причинно-наслідкові зв’язки; explanation; intelligent information system; cause-and-effect relationships
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Чалий С. Ф. Реляційно-темпоральна модель набору сутностей предметної області для процесу формування рішення в інтелектуальній інформаційній системі / С. Ф. Чалий, В. О. Лещинський, І. О. Лещинська // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : System analysis, control and information technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 1 (7). – С. 84-89.
Abstract: Предметом дослідження є процеси формування причинно-наслідкових зв’язків між станами сутностей предметної області у процесі функціонування інтелектуальної інформаційної системи. Дані каузальні зв’язки відображають залежності, які лежать в основі процесу отримання результату в інформаційній системі, і тому вони можуть бути використані для формування пояснень щодо цього процесу. Пояснення відображає знання щодо причин та наслідків як щодо отриманого результату в цілому, так і щодо окремих дій процесу прийняття рішення в інформаційній системі. Використання таких знань підвищує довіру користувача до отриманих від інформаційної системи рішень. Мета роботи полягає в розробці реляційно-темпоральної моделі представлення множини взаємопов’язаних сутностей предметної області, які є об’єктом формування рішення в інформаційній системі, з тим, щоб створити умови для виявлення каузальних залежностей щодо процесу формування рішення в такій системі. Для досягнення сформульованої мети вирішуються такі задачі: структуризація залежностей між сутностями предметної області у атрибутивному та темпоральному аспектах; визначення обмежень щодо процесу отримання рішення в інформаційній системі на основі статичних залежностей між сутностями; визначення темпоральних зв’язків в рамках одного класу сутностей як відображення каузальних залежностей між сутностями у процесі отримання рішення в інтелектуальній системі; побудова реляційно-темпоральної моделі взаємопов’язаних сутностей предметної області. Висновки. Виконано структуризацію статичних та динамічних залежностей між сутностями предметної області, що є об’єктом формування рішення в інформаційній системі. Визначено статичні обмеження щодо процесу формування рішення, які пов’язані із властивостями предметної області. Визначено темпоральні залежності між сутностями предметно області, які відображають причинно-наслідкові зв’язки між діями процесу з формування рішення. Запропоновано реляційно-темпоральну модель пов’язаних сутностей предметної області, що містить класи еквівалентності сутностей, статичні залежності між властивостями різних класів еквівалентності, а також темпоральні залежності між властивостями в рамках кожного класу. Модель дає можливість перевірити обмеження на процес формування рішення на основі статичних зв’язків між сутностями предметної області, а також визначити можливі послідовності зміни властивостей сутностей у часі, що створює умови для побудови каузальних залежностей, які лежать в основі процесу формування рішення. Отримані каузальні залежності є ключовим елементом пояснень щодо процесу функціонування інформаційної системи.
The subject of research is the processes of formation of causal relationships between the states of the entities of the subject area in the process of functioning of the information system. These causal links reflect the dependencies that underlie the process of obtaining a result in the information system, and therefore they can be used to form explanations for this process. The explanation reflects the knowledge of the causes and consequences of both the result obtained as a whole and the individual actions of the decision-making process in the information system. The use of such knowledge increases the user’s confidence in the decisions received from the information system. The aim of the work is to develop a relational-temporal model of representation of many interconnected entities of the subject area, which are the object of decision formation in the information system, in order to create conditions for identifying causal dependencies on the decision formation process in such a system. To achieve the formulated goal, the following tasks are solved: structuring the relationships between the entities of the subject area in the attributive and temporal aspects; determining constraints on the decision-making process in the information system based on static dependencies between entities; definition of temporal connections within one class of entities as a reflection of causal dependencies between entities in the process of obtaining a solution in the intellectual system; construction of a relational-temporal model of interconnected entities of the subject area. Conclusions. The structuring of static and dynamic dependences between the entities of the subject area, which is the object of decision formation in the information system. Static constraints on the process of decision formation, which are related to the properties of the subject area, are determined. The temporal dependences between the entities of the subject area are determined, which reflect the cause-and-effect relations between the actions of the decision-making process. A relational-temporal model of related entities of the subject area is proposed, which contains classes of entity equivalence, static dependencies between properties of different equivalence classes, as well as temporal dependencies between properties within each class. The model makes it possible to test constraints on the decision-making process based on static relationships between entities of the subject area, as well as to determine possible sequences of changing properties of entities over time, which creates conditions for building causal relationships that underlie the decision-making process. The obtained causal dependencies are a key element of explanations about the process of functioning of the information system.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9982-9091
orcid.org/0000-0002-8690-5702
orcid.org/0000-0002-8737-4595
DOI: doi.org/10.20998/2079-0023.2022.01.14
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57705
Appears in Collections:Вісник № 01. Системний аналіз, управління та інформаційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2022_1_SAUI_Chalyi_Reliatsiino-temporalnyi.pdf990,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.