Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57715
Title: Гонконг, Сінгапур, Україна – генезис міжнародних фінансових центрів, перспектива розвитку України
Other Titles: Hong Kong, Singapore, Ukraine – the genesis of international financial centers, the development prospect of Ukraine
Authors: Посохов, Ігор Михайлович
Новік, Ірина Олексіївна
Keywords: міжнародні економічні відносини; міжнародний фінансовий центр; інвестиції; промислове підприємство; державне регулювання; international economic relations; international financial center; investments; industrial enterprise; state regulation
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Посохов І. М. Гонконг, Сінгапур, Україна – генезис міжнародних фінансових центрів, перспектива розвитку України / І. М. Посохов, І. О. Новік // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 2. – С. 7-10.
Abstract: Проведено аналіз особливостей формування світових фінансових центрів Азійсько-Тихоокеанського регіону. Проведене дослідження продемонструвало, що досвід Сінгапуру та Гонконгу свідчить, як залучаючи кращих спеціалістів можна перетворитись на процвітаючу країну, міжнародний фінансовий центр. Україна має великі можливості і ресурси для розвитку, в неї є потенціал стати одним з провідних фінансових центрів, але для цього потрібно перейняти досвід становлення існуючих міжнародних фінансових центрів, врахувати слабкі і сильні сторони, виробивши власну унікальну концепцію розвитку, готуючи кваліфікованих спеціалістів, даючи підтримку усім сферам діяльності країни для їх розвитку. Виокремлено особливості формування світових фінансових центрів Азійсько-Тихоокеанського регіону: вигідне географічне положення на шляхах регіональної та світової торгівлі, тісні комунікативні зв’язки з Лондоном та наявність пільгового податкового режиму; Сінгапур є фінансовим центром країн Південно-Східної Азії з розвиненим набором усіх складових, а саме: розвиненим ринком золота, розвиненим валютним ринком; розвиненим ринком банківського кредитування та розвиненим фондовим ринком; Гонконг є другим за IPO міжнародним фінансовим центром та другим фондовим ринком Азії, має представництва 70 найбільних банків планети; тісною партнерською співпрацею (кооперуванням) фінансових центрів Гонконгу і Шанхаю та підтримкою інвесторів та ринку в цілому; зростанням ролі світового господарства у світі та розвитком спеціалізації міжнародних фінансових центрів. Наведено пропозиції поступового перетворення України на світовий фінансовий центр: програми державного регулювання та підтримка системи освіти для поступового вдосконалення ефективністі рівня освіти: значна перепідготовка фахівців, безкоштовні державні тренінг-програми збільшення фінансування освіти тощо; реформа медичної системи є чинником, що сприятиме залученню іноземних інвестицій, як у медичний, так і у промисловий сектор, вирішення проблеми трудової трудової міграції медичних працівників, внаслідок невисокого рівня їх заробітньої платні; розробка та проведення актикорупційних заходів; розвиток фінансової галузі України (банківського, фондового, страхового ринку тощо), з метою досягнення статусу «Міжнародного фінансового центру»; створення умов для залучення державних та приватних інвестицій у фінансовий сектор, вдосконалення законодавчої та податкової політики фінансового сектору тощо.
The analysis of the features of the formation of the world financial centers of the Asia-Pacific region has been carried out. The study showed that the experience of Singapore and Hong Kong shows that attracting the best specialists can turn into a prosperous country, an international financial center. Ukraine has great opportunities and resources for development, it has the potential to become one of the leading financial centers, but for this it is necessary to adopt the experience of establishing existing international financial centers, take into account strengths and weaknesses, develop its own unique development concept, train qualified specialists, provide support all spheres of the country's activities for their development. The features of the formation of the world financial centers of the Asia-Pacific region are highlighted: an advantageous geographical position on the routes of regional and world trade, close communication ties with London and the presence of a preferential tax regime; Singapore is the financial center of the countries of Southeast Asia with a developed set of all components, namely: a developed gold market, a developed foreign exchange market; a developed bank lending market and a developed stock market; Hong Kong is the second international financial center in terms of IPO and the second stock market in Asia, has representative offices of 70 largest banks in the world; close partnership (cooperation) of the financial centers of Hong Kong and Shanghai and the support of investors and the market as a whole; the growth of the role of the world economy in the world and the development of the specialization of international financial centers. Proposals for the gradual transformation of Ukraine into a global financial center have been developed: programs for state regulation and support of the education system to gradually improve the efficiency of the level of education: significant retraining of specialists, free state training programs, increased funding for the education sector; reform of the medical system is a factor contributing to attracting foreign investment, both in the medical and industrial sectors, solving the problem of labor migration of medical workers due to their low wages; development and implementation of anti-corruption measures; development of the financial sector of Ukraine (banking, stock, insurance market, etc.) in order to achieve the status of "International Financial Center"; creating conditions for attracting public and private investments in the financial sector, improving the legislative and tax policy of the financial sector.
ORCID: orcid.org/0000-0001-9668-642X
orcid.org/0000-0003-1912-8576
DOI: doi.org/0.20998/2519-4461.2022.2.7
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57715
Appears in Collections:Вісник № 02. Економічні науки
Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2022_2_EN_Posokhov_Honkonh_Sinhapur.pdf341,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.