Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57716
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛошенюк, О. В.uk
dc.contributor.authorГалан, Л. В.uk
dc.contributor.authorПосохов, Ігор Михайловичuk
dc.date.accessioned2022-08-16T18:04:48Z-
dc.date.available2022-08-16T18:04:48Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationЛошенюк О. В. Сучасні стратегії в міжнародному маркетингу / О. В. Лошенюк, Л. В. Галан, І. М. Посохов // Вчені записки університету "КРОК" : зб. наук. пр. – Київ : УЕП "КРОК", 2022. – Вип. 2 (66). – С. 123-131.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57716-
dc.description.abstractРеалії глобалізаційних процесів у світовій економіці створюють нові вимоги для забезпечення сталого розвитку бізнесу, особливо для інноваційно-активних компаній, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю або мають на меті освоєння нових ринків збуту. Важливість застосування новітніх маркетингових стратегій, як в українських, так і в зарубіжних компаніях, була зумовлена необхідністю переорієнтації бізнесу у відповідності до нових викликів і загроз спровокованих наслідками корона-кризи й процесами активної цифрової трансформації практично в усіх галузях економіки. Метою дослідження є аналіз теоретичних аспектів та розроблення практичних рекомендацій формування ефективних маркетингових стратегій для мультинаціональних компаній в розрізі сучасних ринкових тенденцій. У статті розглянуто особливості процесу розроблення сучасних стратегій в міжнародній маркетинговій діяльності крізь призму основних ринкових тенденцій. Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти формування конкурентних маркетингових стратегій. Запропоновано процедуру вибору маркетингового інструментарію, застосування якого сприятиме розробці найбільш ефективних управлінських бізнес-рішень при виході компаній на зовнішні ринки. Узагальнено інтерпретації поняття «маркетингова стратегія», а також визначено основні фактори впливу на процес формування міжнародної маркетингової стратегії в розрізі основної бізнес-стратегії компанії. Розглянуто види маркетингових стратегій та наведено їх класифікацію. Запропоновано алгоритм створення міжнародної маркетингової стратегії при виході компаній на світові товарні й високотехнологічні ринки. Обґрунтовано пропозиції щодо реалізації ефективних маркетингових заходів, застосування яких сприятиме досягненню визначених маркетингових цілей компаній у довгостроковій перспективі. Зокрема обґрунтовано доцільність використання інструментів цифрового маркетингу задля посилення конкурентних позицій компаній на міжнародних ринках, забезпечення якісної комунікації та зворотного зв’язку зі споживачами та бізнес-партнерами. Розроблено практичні рекомендації, які допоможуть компаніям створити власну автентичну міжнародну маркетингову стратегію для досягнення конкурентних переваг та довгострокового успіху при виході на нові міжнародні ринки збуту.uk
dc.description.abstractThe realities of globalization processes in the world economy create new requirements for sustainable business development, especially for innovative companies engaged in foreign economic activity or aiming to develop new markets. The importance of applying the latest marketing strategies, both in Ukrainian and foreign companies, was due to the need to reorient business in accordance with new challenges and threats provoked by the consequences of the crown crisis and the processes of active digital transformation in almost all sectors. The purpose of the study is the analysis of theoretical aspects and the development of practical recommendations for the formation of effective marketing strategies for multinational companies in the context of modern market trends. The article considers the peculiarities of the process of developing modern strategies in international marketing through the prism of major market trends. Theoretical and practical aspects of formation of competitive marketing strategies are analyzed. The procedure of selection of marketing tools is proposed, the application of which will promote the development of the most effective management business solutions when companies enter foreign markets. Interpretations of the concept of "marketing strategy" are generalized, and the main factors influencing the process of forming an international marketing strategy in terms of the main business strategy of the company are identified. The types of marketing strategies are considered and their classification is given. An algorithm for creating an international marketing strategy for companies entering the world commodity and high-tech markets is proposed. Proposals for the implementation of effective marketing measures, the application of which will contribute to the achievement of certain marketing goals of companies in the long run. In particular, the expediency of using digital marketing tools to strengthen the competitive position of companies in international markets, ensure quality communication and feedback from consumers and business partners. Practical recommendations have been developed to help companies create their own authentic international marketing strategy to achieve competitive advantage and long-term success in entering new international markets.en
dc.language.isouk-
dc.publisherУніверситет економіки та права "КРОК"uk
dc.subjectглобалізаціяuk
dc.subjectсучасні маркетингові стратегіїuk
dc.subjectміжнародний маркетингuk
dc.subjectцифровий маркетингuk
dc.subjectмультинаціональні компаніїuk
dc.subjectінвестиціїuk
dc.subjectконкуренціяuk
dc.subjectінноваціїuk
dc.subjectмаркетингові комунікаціїuk
dc.subjectбрендингuk
dc.subjectуспіхuk
dc.subjectglobalizationen
dc.subjectmodern marketing strategiesen
dc.subjectinternational marketingen
dc.subjectdigital marketingen
dc.subjectmultinational companiesen
dc.subjectinvestmentsen
dc.subjectcompetitionen
dc.subjectinnovationsen
dc.subjectmarketing communicationsen
dc.subjectbrandingen
dc.subjectsuccessen
dc.titleСучасні стратегії в міжнародному маркетингуuk
dc.title.alternativeModern strategies in international marketingen
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-123-131-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-1678-4044-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-4118-9255-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-9668-642X-
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VZ_UK_2022_2_Losheniuk_Suchasni_stratehii.pdf418,92 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.