Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57728
Title: Optimization of the recruitment process as a necessary condition for the development of the organization
Other Titles: Оптимізація процесу рекрутингу персонала як необхідна умова розвитку організації
Authors: Khodyrieva, O. O.
Keywords: recruitment; factors of development; personnel; human resources; рекрутинг персоналу; система управління; фактори розвитку; персонал; інтерв'ю; людські ресурси
Issue Date: 2022
Publisher: Національний університет "Запорізька політехніка"
Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Khodyrieva O. Optimization of the recruitment process as a necessary condition for the development of the organization / O. Khodyrieva // Управління змінами та інновації. – 2022. – № 3. – С. 11-14.
Abstract: The work is devoted to the analysis of the main aspects of the personnel selection process and its direct impact on the evelopment of the enterprise. The object of the research is the system of recruitment and selection by the method of conducting interviews. Analyze the state and methods of personnel selection, identify the main trends and problems in modern business conditions and provide recommendations for their solution to ensure sustainable development of enterprises and increase the level of economic potential of the enterprise. To solve this scientific problem used: structural method; comparative analysis of empirical data; abstract-logical generalization. The provisions and conclusions presented in the work are the result of the analysis of theoretical and practical material of applied researches of domestic and foreign authors. The essence and importance of the personnel selection process are substantiated and its influence on the development and effectiveness of the enterprise is revealed. The practical relevance of the research is determined by the possibility of qualitative change in the development of the enterprise through the use of more relevant tools for recruitment and ways to improve it.
Стаття присвячена аналізу основних аспектів процесу рекрутингу персоналу та його безпосереднього впливу на розвиток підприємства, через аналіз стану та методів селекції персоналу; визначення основних тенденцій та проблем рекрутингу в сучасних умовах ведення бізнесу та надання рекомендації щодо їх вирішення для забезпечення сталого розвитку підприємств та підвищення рівня економічного потенціалу підприємства. Для вирішення наукової проблеми використано наступні методи: структурний метод; порівняльний аналіз емпіричних даних; абстрактно-логічне узагальнення. В статті проаналізовано роботи українських та закордонних вчених, які досліджували питання рекрутингу та селекції персоналу. В статті доводиться, що підбір персоналу необхідного професійно-кваліфікаційного рівня є невід'ємною частиною формування економічного потенціалу в організації. Автором уточнено актуальну систему процесу рекрутингу, наведені основні методи цього процесу. В статті надано пропозиції з оптимізації процесу рекрутингу на підприємстві. Автором наведено та проаналізовано основні актуальні методи підбору персоналу. Обґрунтовано та запропоновано використання компетентнісного підходу при проведенні процесу відбору. Сформована та запропонована для використання модель компетенцій працівника, яка визначає усі компетенції, необхідні для робітника на основі галузевої специфіки діяльності підприємства. Тим самим в статті пов’язано процес селекції персоналу зі стратегічним плануванням розвитку підприємства. Висвітлено важливість інтерв’ю, як найпростішого методу селекції персоналу, та наведені його ключові точки. Таким чином в статті обґрунтовано сутність та значення процесу відбору персоналу та розкрито його вплив на розвиток та потенціал підприємства. Практична значимість та актуальність дослідження виражена в можливості привнесення якісних змін у розвиток підприємства шляхом використання більш актуальних інструментів та методів рекрутингу і селекції персоналу та постійного їх вдосконалення.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9761-4943
DOI: doi.org/10.32782/CMI/2022-3-2
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57728
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UZI_2022_3_Khodyrieva_Optimization_of_the_recruitment.pdf412,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.