Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57745
Title: Спецкурс "Професійно орієнтована медіаосвіта" у розвитку фахової компетентності майбутніх працівників правничої галузі
Other Titles: Special course "Professionally oriented media education" in the development of professional competence of future employees in the legal sphere
Authors: Онкович, Ганна Володимирівна
Білецький, Володимир Стефанович
Адамія, Зоя Костянтинівна
Онкович, Артем Дмитрович
Білецький, Віталій Володимирович
Keywords: навчальний процес; педагогічна діяльність; інформаційні технології; галузь права; вища освіта; електронні ресурси; медіаграмотність; засоби масової інформації; educational process; pedagogical activity; information technology; branch of law; higher education; electronic resources; media literacy
Issue Date: 2022
Publisher: Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка
Український культурологічний центр
Citation: Спецкурс "Професійно орієнтована медіаосвіта" у розвитку фахової компетентності майбутніх працівників правничої галузі / Г. В. Онкович [та ін.] // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Сер. : Історія, медіаосвіта, політологія, державне управління, філософія, музикознавство, рецензії, інформації. – 2022. – Т. 50. – С. 155-171.
Abstract: Сучасний навчальний процес важко уявити без використання інтернет-джерел. Ми вже не раз наголошували, що медіа-інформаційна грамотність стала ключовою ознакою фаховості спеціаліста. Вона успішно розвивається завдяки медіаосвітнім технологіям. Їх об’єднує відносно нове поняття медіа-дидактика, котра успішно розвивається в різних аспектах і на різних рівнях функціонування медіапедагогіки в руслі медіаосвіти Медіа-дидактика – це новітня галузь педагогіки. З точки зору функціональності – напрямок, що об’єднує педагогічні технології, розробляє теорію освіти, навчання й виховання, обґрунтовує зміст, визначає закономірності, цілі, форми та методи освіти за допомогою медіазасобів та складається з певних систем способів або дій – технологій навчання, розвиває навички критичного мислення. Медіаосвітні технології – процес усіх можливих дій, способів, методів побудови навчально-освітньої діяльності із залученням медіа-освітніх засобів з метою формування медіакультури особистості студента (майбутнього фахівця) на рівнях медіаграмотності, медіакомпетентності та медіаобізнаності.
It is hard to imagine the modern educational process without the use of Internet sources. We have repeatedly noted that media and information literacy has become a key attribute of professionalism . It is successfully developing thanks to media-educational technologies. They are united by the relatively new concept of media didactics, which is successfully developing in different aspects and at different levels of media pedagogy in the media education mainstream Media pedagogy is the newest branch of pedagogy. In terms of functionality - a direction that combines pedagogical technology, develops the theory of education, training and education, justifies the content, determines the laws, goals, forms and methods of education through the media and consists of certain systems of ways or actions - knowledge technologies, develops skills of critical thinking. Media-educational technology is the process of all possible actions, methods, methods of building educational activities with the involvement of media-educational means to form media culture of the student (future specialist) at the level of media literacy, media competence and media awareness.
ORCID: orcid.org/0000-0001-9493-9104
orcid.org/0000-0003-2936-9680
orcid.org/0000-0001-6841-622X
orcid.org/0000-0003-2241-3714
orcid.org/0000-0002-0881-0409
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57745
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DVNT_2022_50_Onkovych_Spetskurs.pdf365,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.