Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57747
Title: Особливості технології збагачення руд кременчуцького залізорудного району
Other Titles: Features of technology of enrichment of different types of iron orees of poltava deposit
Authors: Равінська, Віта
Сокур, Микола
Аргат, Роман
Білецький, Володимир Стефанович
Keywords: залізні руди; Полтавський ГЗК; режимні параметри; збагачувальне обладнання; Кременчуцький залізорудний район; технологічні схеми; iron ores; Poltava Mining and Processing Plan; technological schemes; mode parameters
Issue Date: 2022
Publisher: Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
Citation: Особливості технології збагачення руд кременчуцького залізорудного району / В. Равінська [та ін.] // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2022. – Вип. 1 (132). – С. 141-148.
Abstract: Україна займає одне з провідних місць у світі з видобутку і переробки залізорудної сировини. Продукція рудозбагачувальної галузі України є однією з основних статей валютних надходжень до бюджету. У Криворізькому залізорудному басейні працює 5 гірничозбагачувальних комбінатів, які використовують технологію кульового і самоподрібнення. При переробці руд Полтавського залізорудного родовища застосовується специфічна технологія збагачення руд. Основним видом продукції збагачувальної фабрики Полтавського ГЗК є залізорудний концентрат, до складу якого входять мінерали: магнетит, мартит, сидерит, гематит, кремнезем, кальцій, силікати. Відділення № 1 і № 2 збагачувальної фабрики ПрАТ «Полтавський ГЗК» переробляють залізисті кварцити Горішньо-Плавнинського і Лавриківського родовищ, представлені магнетитовими кварцитами К-2-2 і куммінгтоніто-магнетитовими кварцитами пачки К-2-3-3. Залізорудний концентрат виробляється відповідно до розробленої інститутом Механобрчормет технології з виробництва залізорудного концентрату на збагачувальній фабриці. Мета цієї статті – введення у науковий обіг матеріалів щодо сучасного стану технології збагачення різних типів залізних руд на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Виконано аналіз технологічних схем та режимних параметрів збагачення залізних руд на Полтавському ГЗК. Зокрема, по відділенню № 1 і № 2 збагачувальної фабрики розкриті особливості технології виробництва, технологічних процесів подрібнення і класифікації, магнітної сепарації, магніто-гідравлічної сепарації, магнітної класифікації і класифікації на гідроциклонах, знешламлення. Це уможливлює компаративний аналіз аналогічних збагачувальних фабрик і наукове обґрунтування вибору технологічної схеми збагачення залізної руди для конкретних умов. Виконаний комплексний опис і аналіз практики збагачення залізних руд на Полтавському ГЗК дає можливість системного пошуку оптимальних рішень як технологічних схем, так і режимних параметрів окремих технологічних процесів.
Ukraine is one of the world’s leading producers of iron ore. Products of the ore-processing industry of Ukraine are one of the main items of foreign exchange earnings to the budget. There are 5 mining and processing plants operating in the Kryvyi Rih iron ore basin, which use ball and self-grinding technology. A specific ore beneficiation technology is used in the processing of ores of the Poltava iron ore deposit. The main product of the concentrator of Poltava Mining and Processing Plant is iron ore concentrate, which includes minerals: magnetite, martite, siderite, hematite, silica, calcium, silicates. Branches № 1 and № 2 of the concentrator of Poltava Mining and Processing Plant process ferruginous quartzites of Horishne-Plavnynsky and Lavrykivsky deposits, represented by magnetite quartzites K-2-2 and cummingtonite-magnetite quartzites of pack K-2-3-3. Iron ore concentrate is produced in accordance with the technology developed by the Mechanobrchormet Institute for the production of iron ore concentrate at the concentrator. The purpose of this article is to introduce into scientific circulation materials on the current state of ore-processing of different types of iron ores at the Poltava Mining and Processing Plant. The analysis of technological schemes and regime parameters of iron ore beneficiation at Poltava Mining and Processing Plant is performed. In particular, the departments № 1 and № 2 of the concentrator revealed the features of production technology, technological processes of grinding and classification, magnetic separation, magneto-hydraulic separation, magnetic classification and classification on hydrocyclones, desliming. This allows a comparative analysis of similar concentrators and scientific justification for choosing a technological scheme of iron ore processing for specific conditions. The complex description and analysis of the practice of iron ore processing at Poltava Mining and Processing Plant allows the systematic search for optimal solutions for both technological schemes and regime parameters of individual technological processes.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6779-3293
orcid.org/0000-0001-9247-5297
orcid.org/0000-0003-2936-9680
orcid.org/0000-0003-3040-3938
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57747
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KrNU_2022_1_Ravinska_Osoblyvosti.pdf329,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.