Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57873
Title: Оперативний контроль процесу первинної переробки вуглеводневої сировини
Other Titles: Operational control of the process of primary processing of hydrocarbons
Authors: Сатер, Набіль Абдель
Григоров, Андрій Борисович
Keywords: вуглеводнева сировина; ректифікація; фракція; накладення фракцій; легкокиплячі домішки; оперативний контроль; діелектрична проникність; hydrocarbon raw materials; rectification; fractions; superposition; low-boiling impurities; operational control; dielectric constant
Issue Date: 2022
Publisher: ДП "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"
Citation: Сатер Н. А. Оперативний контроль процесу первинної переробки вуглеводневої сировини / Н. А. Сатер, А. Б. Григоров // Вуглехімічний журнал = Journal of сoal сhemistry. – 2022. – № 1. – С. 15-21.
Abstract: У статті розглянуто шляхи вирішення проблеми, що виникає при первинній переробці нафтової, газоконденсатної та іншої вуглеводневої сировини, що в технічній літературі має назву «ефект накладення фракцій». Ця проблема пов’язана з використанням технологічного обладнання, зокрема ректифікаційних колон, і може бути вирішена шляхом оперативного контролю і регулювання технологічних параметрів (температури, тиску, кількості зрощення, тощо) процесу поділу вуглеводневої сировини на фракції. Оперативний контроль поділу сировини на фракції повинен базуватися на системі, яка включає блок оперативного контролю технологічних параметрів (за показниками якості отриманих фракцій) та блок корегування, який дозволяє оперативно вести регулювання параметрів до необхідного рівня, що забезпечить певну якість отриманої продукції. Первинна інформація про якісні характеристики отриманих фракцій, зокрема вміст домішок (Х, %) більш низкокиплячих компонентів іншої фракції, повинна надходити від датчиків, що розташовані на трубопроводах основних матеріальних потоків, що виходять з ректифікаційної колони. В якості контрольованих показників для визначення Х, запропоновано використовувати показник відносної діелектричної проникності, що є мірою електричних властивостей як сировини, так і отриманих фракцій, а також значення таких фізико-хімічні показників як густина та кінематична віскозність. Експериментально встановлено, що зі збільшенням вмісту у досліджуваних фракціях домішок суміжних фракцій з меншими температурними межами википання відбувається зниження значень зазначених величин. На підставі цих даних були отримані рівняння множинної регресії, які спроможні адекватно (R2=0,9847÷0,9969) визначати величини вмісту домішок Х в суміжних фракціях. Отримані рівняння дають змогу оперативно визначити ефект накладення суміжних фракцій, що може бути використано при впровадженні системи оперативного контролю процесу ректифікації на установках первинної переробки вуглеводневої сировини.
The article considers the ways to solve the problem that arises during the primary processing of hydrocarbon (oil, gas condensate, etc.) raw materials and in the technical literature is called: "the fraction superposition effect". This problem is related to the use of technological equipment, including distillation columns, and can be solved by operational control and regulation of technological parameters (temperature, pressure, amount of fusion, etc.) of the process of separation of hydrocarbons into fractions. Operational control of the raw material division into fractions should be based on a system that includes a unit of operational control of technological parameters (quality indicators of distillate fractions) and a correction unit that allows immediate adjustment of parameters to the required level to ensure a certain quality of products. Primary information on the qualitative characteristics of the obtained fractions, in particular the content of impurities (X, %) of lower-boiling components of another fraction, should come from sensors located on the pipelines of the main material flows coming from the distillation column. As controllable indicators for determining (X,%), it has been proposed to use the indicator of relative permittivity – a measure of electrical properties of both raw materials and obtained fractions, supplemented by values of physicochemical parameters such as density and kinematic viscosity. It has been experimentally established that the increasing of the content of impurities in the studied fractions of adjacent fractions with lower boiling points leads to a decrease in the values of all mentioned indicators. Based on these data, a multiple regression equations were obtained, which adequately (R2 = 0.9847 ÷ 0.9969) with an error of 0.5-1.3 % can determine the values of X in adjacent fractions. The obtained equations, in turn, allow to quickly determine the effect of the imposition of compatible fractions, which can be used in the implementation of the system of operational control of the rectification process at the hydrocarbons primary processing plants.
DOI: doi.org/10.31081/1681-309X-2022-0-1-15-21
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57873
Appears in Collections:Кафедра "Технологія переробки нафти, газу та твердого палива"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VKhZh_2022_1_Sater_Operatyvnyi_kontrol.pdf314,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.