Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57881
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШевченко, Кирило Володимировичuk
dc.contributor.authorГригоров, Андрій Борисовичuk
dc.contributor.authorСінкевич, Ірина Валеріївнаuk
dc.date.accessioned2022-09-08T10:16:09Z-
dc.date.available2022-09-08T10:16:09Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationШевченко К. В. Визначення корозійного впливу на метал палива, отриманого з вторинної полімерної сировини / К. В. Шевченко, А. Б. Григоров, І. В. Сінкевич // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2021. – № 1. – С. 48-56.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57881-
dc.description.abstractВ статті запропоновано визначати корозійний вплив на метали палива у динамі-чних умовах тобто, при омиванні підготовленої мідної пластинки певного розміру, зна-чним об’ємом досліджуваного палива при певних швидкостях і температурі досліджен-ня. Такий підхід дозволить значно скоротити тривалість проведення дослідження (до 100 хв.) та є більш наближеним до реальних умов застосування палива, у порівнянні, зі стандартизованим методом, який сьогодні широко застосовується. Використовуючи запропоновану лабораторну установку, дослідженню підверга-лося паливо (200–360 °С), яке було отримане при термічній деструкції вторинної полі-мерної сировини, зокрема поліпропіленової. Отримані результати показали, що дослі-джуване паливо, незважаючи на температуру, кількість циркулюючого палива та вміст у ньому води не оказує корозійного впливу на мідну пластинку, що можна пояснити відсутністю корозійно-активних речовин у складі палива: водорозчинних мінеральних кислот та лугів, активних сірчаних сполук та органічних кислот. Але слід враховувати, що у поліолефіновій сировині, у вигляді забруднення, можуть бути присутні вироби з інших матеріалів, наприклад, гуми та полівінілхлориду. Це може статися при порушен-ні технології сортування або при попередній підготовки сировини і, у свою чергу, сприятиме збільшенню у паливі сірковмісних та хлорвмісних сполук, які характеризу-ються високою корозійною активністю і підлягають обов’язковому видаленню зі скла-ду палива. Зауважмо, що паливо, отримане з вторинної полімерної сировини, за умов відсу-тності сірковмісних та хлорвмісних сполук, є досить перспективним для створення на його базі сучасних синтетичних палив, аналогів класичних нафтопродуктів.uk
dc.description.abstractThe article proposes to determine the corrosion effect on fuel metals under dynamic conditions, when washing the prepared copper plate of a certain size, a significant amount of fuel at a certain speed and temperature of the study. This approach will significantly reduce the duration of the study (up to 100 minutes) and is closer to the real conditions of contact of the fuel with a metal surface, in comparison with the standardized method, which is widely used today. Using the proposed laboratory setup, the study was subjected to fuel (200–360 °C), which was obtained by thermal destruction of secondary polymer raw materials, in particular polypropylene. The obtained results showed that the investigated fuel, despite the tempera-ture, the amount of circulating fuel and its water content, does not have a corrosive effect on the copper plate, which can be explained by the absence of corrosive substances in the fuel: water-soluble mineral acids and alkalis, active sulfur compounds and organic acids. However, it should be kept in mind that in polyolefin raw materials, in the form of contamination, there may be products made of other materials, such as rubber and polyvinyl chloride. This can happen when the sorting technology is violated or during the preliminary preparation of raw materials and, in turn, will contribute to the increase in sulfur-containing and chlorine-containing compounds in the fuel, which are characterized by high corrosion activity and should be necessarily removed from the fuel. Note that the fuel obtained from secondary polymer raw materials, in the absence of sulfur-containing and chlorine-containing compounds, is quite promising for the creation on its basis of modern synthetic fuels, analogues of classic petroleum products.en
dc.language.isouk-
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectпаливоuk
dc.subjectвторинна сировинаuk
dc.subjectполіпропіленuk
dc.subjectкорозійний впливuk
dc.subjectмідна пластинкаuk
dc.subjectтемператураuk
dc.subjectводаuk
dc.subjectдинамічні умовиuk
dc.subjectсіркаuk
dc.subjectfuelen
dc.subjectsecondary raw materialsen
dc.subjectpolypropyleneen
dc.subjectcorrosion effecten
dc.subjectcopper plateen
dc.subjecttemperatureen
dc.subjectwater contenten
dc.subjectdynamic conditionsen
dc.subjectsulfuren
dc.titleВизначення корозійного впливу на метал палива, отриманого з вторинної полімерної сировиниuk
dc.title.alternativeDetermination of corrosion influence on fuel metal, obtained from secondary polymer raw materialsen
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2078-5364.2021.1.06-
Appears in Collections:Кафедра "Технологія переробки нафти, газу та твердого палива"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITE_2021_1_Shevchenko_Vyznachennia_koroziinoho.pdf506,89 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.