Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57900
Title: Розроблення автоматизованої бібліографічної системи
Other Titles: Development of an automated bibliographic system
Authors: Цибульник, Сергій Олексійович
Бідник, Данило Сергійович
Півторак, Діана Олександрівна
Keywords: бібліографічна база даних; Android; Java; програмна архітектура; програмне забезпечення; MVVM; bibliographic database; Android; Java; software architecture; software; MVVM
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Цибульник С. О. Розроблення автоматизованої бібліографічної системи / С. О. Цибульник, Д. С. Бідник, Д. О. Півторак // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 2 (12). – С. 54-60.
Abstract: В Україні більшість наукових установ і закладів вищої освіти фінансуються державою. Майже всі наукові дослідження проводяться переважно в державному секторі, тоді як приватні університети та компанії зазвичай не проводять жодних досліджень самостійно. Державні заклади вищої освіти фінансуються за кошти державного бюджету, і брак коштів є одним з основних факторів, які заважають впроваджувати нові інформаційні технології та системи в повсякденну рутину. Аналіз наукових досягнень з використанням бібліографічної інформації став значною частиною науково-технічного менеджменту в багатьох країнах світу, але на відміну від Словенії та Польщі, Україна не має єдиної бібліографічної бази даних та відповідних пошукових інтерфейсів. Тому запропоновано розробити автоматизовану бібліографічну систему, що спростить процеси створення, редагування, пошуку, сортування, статистики, видалення бібліографічної інформації науково-педагогічного працівника та дасть змогу автоматизувати формування персоналізованих звітів. Для реалізації запропонованої автоматизованої системи проведено огляд існуючих баз бібліографічної інформації та пошукових інтерфейсів. Зроблено висновок, що вони не можуть забезпечити науковців України необхідними функціональними можливостями для формування бібліографічних описів власних наукових робіт. Для проектування архітектури мобільного додатку на базі операційної системи Android обрано клас багаторівневої архітектури та шаблон MVVM. Спроектовано архітектуру, яка містить три рівні та п’ять шарів, на яких розміщуються окремі підсистеми. Для тестування додатку на різних розмірах екранів, а також на різних версіях програмного інтерфейсу був використаний емулятор Pixel та смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus. Реалізовано оформлення введених даних за двома стандартами, а саме: ДСТУ 8302-2015 та ІЕЕЕ. Реалізовано алгоритми пошуку та сортування записів за необхідними критеріями. Реалізовано збереження списку усіх необхідних бібліографічних описів у текстовому форматі. Додатково реалізовано можливість його відправки на електронну пошту. У подальшому планується розширити список стандартів оформлення бібліографічної інформації та удосконалити алгоритми пошуку і сортування.
Most research and higher education institutions of Ukraine are funded by the state. Almost all research is conducted mainly in the public sector, while private universities and companies usually do not conduct any research. Public higher education institutions are financed from the state budget and lack of funds is one of the main factors hindering the introduction of new information technologies and systems into the daily routine. Analysis of scientific achievements using bibliographic information has become a significant part of scientific and technical management in many countries around the world, but unlike Slovenia and Poland, Ukraine does not have a single bibliographic database and relevant search interfaces. Therefore, the aim of the work is to develop an automated bibliographic system that will simplify the process of creating, editing, searching, sorting, statistics, deleting bibliographic information of research and teaching staff and will automate the formation of personalized reports. To implement the proposed automated system, a review of existing databases of bibliographic information and search interfaces was conducted. It is concluded that they cannot provide Ukrainian scientists with the necessary functionality to form bibliographic descriptions of their own research papers. To design the architecture of a mobile application based on the Android operating system, a multi-level architecture class and an MVVM template were selected. Designed architecture contains three levels and five layers on which separate subsystems are located. The Pixel emulator and Xiaomi Redmi 5 Plus smartphone were used to test the application on different screen sizes, as well as on different versions of the software interface. The application was developed in the AndroidStudio software environment. The design of the entered data according to two standards was implemented, namely: DSTU 8302-2015 and IEEE. Algorithms for searching and sorting records according to the necessary criteria are implemented. Saving the list of all necessary bibliographic descriptions in text format is implemented. Additionally, the possibility of sending it to e-mail is implemented. In the future it is planned to expand the list of standards for bibliographic information and improve search and sorting algorithms.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4462-0936
orcid.org/0000-0003-3708-5610
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2022.02.08
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57900
Appears in Collections:Вісник № 02. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2022_2_NRST_Tsybulnyk_Rozroblennia.pdf1,48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.