Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57903
Title: Дослідження інтенсифікації процесів сепарації з використанням тепла відходящих газів
Other Titles: Investigation of the intensification of separation processes using the heat of exhaust gases
Authors: Витяганець, Валентин Сергійович
Байрачний, Володимир Борисович
Пітак, Інна Вячеславівна
Баранова, Антоніна Олегівна
Keywords: сепарація дрібних частинок; механізм сепарації; інтенсифікація процесу сепарації; separation of fine particles; separation mechanism; intensification of the separation process
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Дослідження інтенсифікації процесів сепарації з використанням тепла відходящих газів / В. С. Витяганець [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 2 (12). – С. 74-79.
Abstract: Корисне використання тепла насамперед пов'язане з використанням тепла відхідних газів. Слід підкреслити, що у всіх випадках необхідно прагнути повернути технологічному процесу максимальну кількість тепла газів, що відходять. Частину тепла зазвичай повертають до робочої камери з підігрітим повітрям (до 300 – 500 0С). В окремих випадках можливе використання деякої кількості тепла газів для підсушування і нагріву сировини, готового продукту та/або підігріву технологічної води, що надходить на переробку; використання тепла газів для вироблення пари тих чи інших параметрів, для необхідного нагрівання дуття. Все це відкриває можливість досягнення дуже високих кінцевих показників енергетичних установок. Однак, як правило, гази, що відходять, характеризуються досить високими концентраціями дрібнодисперсних твердих частинок (дрібнодисперсні виноси), які необхідно ефективно видалити в сепараторі оскільки в більшості випадків вони перешкоджають ефективному використанню тепла газів, що відходять. Таким чином, ефективна сепарація дрібнодисперсного винесення має вирішальне значення для утилізації тепла газів, що відходять, особливо для високопродуктивних агрегатів. На підставі відомих літературних даних та результатів власних експериментів, розглянуто деякі питання сепарації дрібнодисперсного виносу. Сформульовано основи механізму сепарації, які зводяться до з'ясування причин та закономірностей руху дрібних частинок до сепаруючої поверхні поперек основного потоку. Детально проаналізовано механізми сепарації дрібних частинок за рахунок турбулентної дифузії та оцінено можливість реалізації механізму сепарації на основі термофорезу. Встановлено визначальні параметри та критерії, що характеризують процес сепарації частинок. Виведено формули для оцінки стікання сепарації частинок та проаналізовано вплив визначальних критеріїв на цю величину. В результаті аналізу наведених даних зроблено практичні висновки про шляхи інтенсифікації процесів сепарації у промислових умовах.
The useful use of heat for the above cases is primarily related to the use of heat from the exhaust gases. It should be stressed that in all cases it is necessary to return the maximum amount of waste heat to the process. Part of the heat is usually returned to the working chamber with heated air (up to 300 - 500 oC). In some cases, it is possible to use a certain amount of gas heat for drying and heating the raw material, the finished product and/or for heating the process water used in the processing; the use of heat from gases to produce steam and other parameters for the necessary heating of the blast furnace. All of this opens up the possibility of achieving very high end results for energy plants. However, as a rule, the exhaust gases are characterized by fairly high concentrations of fine solid particles (fine removals), which must be effectively removed in the separator because in most cases they prevent the efficient use of heat from the exhaust gases. Thus, efficient separation of fine removal is crucial for heat recovery of exhaust gases, especially for high-performance units. The ways to intensify the separation processes in industrial waste were investigated and made practical conclusions. Based on known literature data and results of own experiments, some questions of separation of fine removal are considered. The basics of the separation mechanism are formulated, which are reduced to elucidating the causes and patterns of movement of small particles to the separating surface across the main stream. The mechanisms of separation of small particles due to turbulent diffusion are analyzed in detail, the possibility of realization of the mechanism of separation on the basis of thermophoresis is estimated. The initial parameters and criteria that characterise the particle separation process have been established. A formula for assessing the particle separation rate is derived and the effect of the specified criteria on this value is analyzed. The analysis of the above dat a resulted in practical conclusions on ways to intensify the separation processes under industrial conditions.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3314-6917
orcid.org/0000-0001-8397-3489
orcid.org/0000-0002-5073-2942
orcid.org/0000-0002-1079-7856
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2022.02.11
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57903
Appears in Collections:Вісник № 02. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2022_2_NRST_Vytiahanets_Doslidzhennia.pdf1,45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.