Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57915
Title: Специфіка мультикомпетенції перекладача у текстах медичної тематики з додаванням новітніх технічних інновацій
Other Titles: Specificity of translator’s multi-competence in medical thematic texts including additional technical innovations
Authors: Карачова, Дар'я Володимирівна
Мирошниченко, Вікторія Марківна
Keywords: переклад; медицина; глобалізація; технічні розробки; науково-технічний прогрес; translation; medicine; globalization; technical developments; scientific and technological progress
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Карачова Д. В. Специфіка мультикомпетенції перекладача у текстах медичної тематики з додаванням новітніх технічних інновацій / Д. В. Карачова, В. М. Мирошниченко // Закарпатські філологічні студії. – 2020. – Вип. 14, т. 1. – С. 108-111.
Abstract: Ця стаття присвячена дослідженню специфіки перекладу тексту, який значно вирізняється з-поміж інших наукових текстів комбінуванням біологічного та технічного складників. Такі різновиди текстів з’явилися нещодавно та потребують ретельного дослідження. Цей текст характеризується не тільки цікавим і складним науковим викладом матеріалу, але й широким спектром специфічних медичних термінів, назвами людських органів, їх взаємодією та протезуванням, враховуючи новітні технічні розробки в організмі людини для заміни їх біологічних попередників. Переклад таких текстів викликає багато труднощів також тому, що перекладач повинен бути компетентним у сфері останніх медичних розробок сьогодення, що часто стає важким завданням для нього (або неї), адже з таким стрімким розвитком науково-технічного прогресу майже не можливо бути обізнаним з усіма сучасними науковими розробками. Медична сфера є однією з найскладніших для перекладачів, адже потребує наявності базових знань із біології, хімії, фармакології та медицини. У світі сучасних новітніх технологій і науково-технічного прогресу, стрімкого розвитку науки медичні винаходи та відкриття вимагають від перекладачів, які працюють у цій сфері, неабиякої сумлінної підготовки та знань у цій галузі. Не слід забувати також про те, що з появою нових винаходів, обладнання та технологій перекладачу необхідно не тільки надати достовірний та адекватний переклад, а й пояснити, чим є той чи інший термін або якесь новітнє медичне обладнання чи винахід, вдаючись до засобу конкретизації при перекладі. В іншому випадку переклад просто не буде зрозумілим, що зробить роботу перекладача недостовірною, а переклад – некоректним. У наш час в процесі глобалізації та науково-технічного прогресу стає надзвичайно важливим питання мультикомпетенції перекладача. Кожен перекладач володіє своєю унікальною та специфічною комунікативною моделлю. І поява нових суміжних наукових галузей вимагає від кожного професіонала отримання нових навичок та оволодіння більшою кількістю знань у різних сферах перекладу.
This article deals with the study of the specificity of text translation, which differs significantly from other scientific texts by means of combining both biological and technical components. Such variations of texts appeared not so long ago and require careful study. This text is characterized not only by an interesting and complex scientific presentation of the material, but also by a wide range of specific medical terms, names of human organs, their interaction and prosthetics, taking into account the latest technical developments in the sphere of human body for replacement of biological organs. It is well known that medical sphere is one of the most difficult for translators, because it requires at least some basic knowledge on biology, chemistry, pharmacology and medicine. With the advancement of scientific and technological progress, medicine began to interact with the latest technical developments of Western scientists and soon found itself in the sphere of translation, causing considerable demand for particularly this kind of translation. Nowadays, in the process of globalization and scientific and technological progress, the issue of translator’s multi-competence becomes extremely important. Globalization processes that have spread all over the world recently are contributing new knowledge and technologies to many countries, making the demand for translation in medical sphere extremely popular and necessary. However, there is a problem of finding a qualified professional who will be able to provide the client with an adequate kind of translation. In our research the medical text was explored as a combination of biological and technical components as a strongly unified combination into a single locus. We got used to the fact that these two scientific spheres (biological and technical) have always been separated from each other but this research explores the combination of these two spheres of science as the one united locus. According to the results of our research, such kind of texts can be useful for students as they can provide at least some minimal knowledge on both biological and technical spheres and can broaden their outlook. However this topic is rather new and needs more detailed exploration in future.
ORCID: orcid.org/0000-0001-9526-2406
orcid.org/0000-0002-4381-3314
DOI: doi.org/10.32782/tps2663-4880/2020.14-1.19
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57915
Appears in Collections:Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZFS_2020_14_1_Karachova_Spetsyfika_multykompetentsii.pdf403,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.