Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57953
Title: Оптимізація режимів різання на важких верстатах
Other Titles: Optimization of cutting modes on heavy machines
Authors: Клименко, Галина Петрівна
Ковальов, Віктор Дмитрович
Васильченко, Яна Василівна
Шаповалов, Максим Валерійович
Щербакова, Анастасія Юріївна
Keywords: оптимізація; режими різання; важкий верстат; критерій оптимальності; приведені витрати; продуктивність; cutting parameters; heavy machine; optimality criterion; discounted costs; productivity
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Оптимізація режимів різання на важких верстатах / Г. П. Клименко, В. Д. Ковальов, Я. В. Васильченко, М. В. Шаповалов, А. Ю. Щербакова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технології в машинобудуванні : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Techniques in a machine industry : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 2 (6). – С. 43-48.
Abstract: Оптимізація процесу різання має велике значення для металообробки в забезпеченні високої якості продукції та підвищенні її конкурентоспроможності. Ефективність лезової обробки металів різанням багато в чому визначається якістю різального інструменту. Ефективна оптимізація вимагає високої якості всіх етапів вибору оптимальних умов різання: задовільних фізико-математичних моделей реального процесу та використання сучасних процедур оптимізації. Підвищення ефективності металообробки ґрунтується на призначенні оптимальних режимів різання. Визначено, що в якості критерію оптимальності виступає економічний: приведені витрати, собівартість та продуктивність. Враховуючи особливість різання на важких верстатах, сформовано цільовий функціонал приведених витрат і продуктивності. Враховуються обмеження конструкції верстата та інструмента, матеріали оброблюваний та інструментальний, період стійкості, а також обмеження, обумовлені якістю процесу експлуатації інструменту. Оптимізація режимів різання здійснюється одночасно за двома змінним – подачею S та швидкістю різання V. Оптимальні режими різання повинні забезпечувати максимум середньої продуктивності або мінімум середньої собівартості При використанні декількох критеріїв оптимальності оптимізація проводиться по кожному з них, а прийняття остаточного рішення відбувається шляхом порівняння отриманих значень. Середній фактичний період стійкості різального інструменту є величиною випадковою. Прийнято, що період стійкості твердосплавних інструментів на важких верстатах розподілявся за законом Вейбулла. Встановлено, що процес різання характеризується великою кількістю взаємозалежних чинників, які впливають як на протікання, так і на результат процесу. У разі підвищених вимог до стабільності технологічного процесу обробки деталей при визначенні раціональних режимів різання враховується також надійність інструменту.
The optimization of the cutting process is of great importance for metalworking in ensuring the high quality of products and increasing its competitiveness. Increasing the efficiency of metalworking is based on the designation of optimal cutting parameters. It is determined that the economic criterion is the criterion of optimality: discounted costs, prime cost and productivity. The objective functional of the discounted costs and productivity which considers feature of cutting on heavy machines is generated. The limitations of the design of the machine and tool, work material and tool material, tool life, as well as the limitations caused by the quality of the tool operation is taken into account. Optimization of cutting modes is carried out simultaneously by two variables - feed S and cutting speed V. Optimal cutting modes should provide the maximum average productivity and minimum average cost. If several optimality criteria are used, optimization is performed for each of them. The final decision is made by comparing the obtained values. The average actual tool life is a random value. It was accepted that the durability period of carbide tools on heavy machine tools was distributed according to the Weibull law. It is established that the cutting process is characterized by a large number of interrelated factors influencing both the course and the result of the process. With increased requirements to the stability of the technological process of machining of parts, in determining the rational cutting parameters, the tool reliability is also taken into account.
ORCID: orcid.org/0000-0002-1022-6324
orcid.org/0000-0001-5091-5856
orcid.org/0000-0002-4566-8827
orcid.org/0000-0002-8039-8834
DOI: doi.org/10.20998/2079-004X.2022.2(6).06
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57953
Appears in Collections:Вісник № 02. Технології в машинобудуванні

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2022_2_TVM_Klymenko_Optymizatsiia_rezhymiv.pdf845,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.