Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58067
Title: Посилення кисневотранспортної функції еритроцитів після гіпотермічного зберігання під дією низькомолекулярної фракції кордової крові людини і препарату Актовегін
Other Titles: Enhancement of erythrocyte oxygen transport function after hypothermic storage under the action of human cord blood low-molecular fraction and the Actovegin drug
Authors: Гулевський, Олександр Кирилович
Ахатова, Ю. С.
Жаркова, Євгенія Євгеніївна
Keywords: еритроцити; кисневотранспортна функція; біологічні процеси; лікарські препарати; кріомедицина; гемоглобін; cord blood; Actovegin; erythrocytes; oxygen transport function; hypothermia
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім "Академперіодика"
Citation: Гулевський А. К. Посилення кисневотранспортної функції еритроцитів після гіпотермічного зберігання під дією низькомолекулярної фракції кордової крові людини і препарату Актовегін / А. К. Гулевський, Ю. С. Ахатова, Є. Є. Жаркова // Доповіді Національної академії наук України. – 2020. – № 11. – С. 85-91.
Abstract: Вивчено вплив низькомолекулярної фракції (до 10 кДа), отриманої з кордової крові людини, та препарату Актовегін на вміст різних форм гемоглобіну в еритроцитах, що зберігалися за гіпотермічних умов (2-4 С) протягом 21 доби. Відомо, що в процесі тривалого зберігання еритроцитів відбувається зміна співвідношення між формами гемоглобіну в напрямку зменшення відносного вмісту оксигемоглобіну та збільшення дезокси- і метгемоглобіну, внаслідок чого зменшується і його спорідненість до кисню. Встановлено, що після інкубації еритроцитів у реабілітаційному середовищі з кожним із досліджуваних низькомолекуляр них препаратів вірогідно підвищується вміст оксигемоглобіну та зменшується кількість дезокси- і метгемо глобіну відносно контрольних зразків. У результаті збільшується коефіцієнт оксигенації, який відображає насиченість гемоглобіну киснем, до рівня, характерного для свіжовиділених еритроцитів. Отримані дані свідчать про те, що низькомолекулярна фракція з кордової крові людини та препарат Актовегін нормалі зують співвідношення форм гемоглобіну еритроцитів після гіпотермічного зберігання, але більш ефективним є препарат Актовегін.
We study the effect of a low-molecular fraction (below 10 kDa) derived from human cord blood and Actovegin on the content of various forms of hemoglobin in erythrocytes stored under hypothermia (2-4 С) for 21 days. During the long-term storage of erythrocytes, there is known to be a change in the hemoglobin forms ratio toward the decrease of the relative content of oxyhemoglobin and an increase of deoxy- and methemoglobin. As a result, the affinity of hemoglobin for oxygen reduces. The incubation of erythrocytes in a rehabilitation medium with each of the studied low-molecular drugs was found to be crucial to increase the content of oxyhemoglobin and to reduce the amounts of deoxy- and methemoglobin relative to the control. As a result, there was a rise in the oxygenation coefficient, reflecting the oxygen saturation of hemoglobin, up to the level characteristic of freshly isolated erythrocytes. The data obtained show that the human cord blood low-molecular fraction and the Actovegin normalize the ratio of hemoglobin forms in hypothermically stored erythrocytes, but the use of the Actovegin drug is more effective.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0698-4798
DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2020.11.085
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58067
Appears in Collections:Кафедра "Фізичне виховання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DNANU_2020_11_Hulevskyi_Posylennia.pdf261,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.