Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58127
Title: Олександрійське буре вугілля як джерело гумінових речовин
Other Titles: Alexandria lignite as a source of humic substances
Authors: Сініцина, Анастасія Олександрівна
Карножицький, Павло Володимирович
Keywords: буре вугілля; гумінові речовини; гумінові кислоти; ультрафільтрація; іони важких металів; lignite; humic substances; humic acids; ultrafiltration; heavy metal ions
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Сініцина А. О. Олександрійське буре вугілля як джерело гумінових речовин / А. О. Сініцина, П. В. Карножицький // Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 5-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 14-15 квітня 2022 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Держ. п-во "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)" ; уклад. Д. В. Мірошниченко. – Харків : НТУ "ХПІ" ; Тернопіль : Крок, 2022. – С. 39-43.
Abstract: Визначено ефективність використання бурого вугілля Олександрійського родовища для отримання гумінових речовин. Досліджено та порівняно елементний склад та ІЧ-спектри бурого вугілля різного походження та вихід гумінових кислот з них. Визначено ефективність використання гумінових речовин отриманих з бурого вугілля Олександрійського родовища при зв’язуванні іонів важких металів із застосуванням методу комплексоутворювання – ультрафільтрація. Визначено продуктивність проходження розчину гумінових речовин з іонами Cu²⁺, Pb²⁺, Cd²⁺, Hg²⁺, Zn²⁺, Co²⁺ через мембрани. Розраховано коефіцієнт затримки іонів металів, який залежить від концентрації гумінових речовин та їх походження. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що застосування методу ультрафільтрація-комплексоутворення з використанням комплексоутворювачів на снові гумінових речовин бурого вугілля Олександрійського родовища, дозволяє значно підвищити ступінь очищення водних розчинів від іонів важких металів. Дані дослідження є актуальними і вносять новизну в галузь застосування бурого вугілля.
The efficiency of using lignite of the Alexandria deposit for production of humic substances is determined. The elemental composition and IR spectra of brown coal of different origin and the yield of humic acids from them were studied and compared. The efficiency of using humic substances obtained from lignite of the Alexandria deposit in the binding of heavy metal ions using the method of complexation - ultrafiltration. The productivity of the solution of humic substances with ions Cu²⁺, Pb²⁺, Cd²⁺, Hg²⁺, Zn²⁺, Co²⁺ through membranes was determined. The retention coefficient of metal ions, which depends on the concentration of humic substances and their origin, is calculated. Studies suggest that the use of ultrafiltration-complexation with the use of complexing agents based on humic substances of lignite of the Alexandria deposit, can significantly increase the degree of purification of aqueous solutions from heavy metal ions. These studies are relevant and bring novelty to the field of application of lignite.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58127
Appears in Collections:Кафедра "Технологія переробки нафти, газу та твердого палива"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sinitsyna_Oleksandriiske_2022.pdf704,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.