Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5871
Title: Трансакційна складова екзогенних чинників впливу на зайнятість в умовах глобалізації економіки
Authors: Глушач, Анна Володимирівна
Архієреєв, Сергій Ігоревич
Keywords: сектор фінансовий; витрати трансакційні; ринок праці; globalisation; financial sector; transaction costs; labour market; employment
Issue Date: 2013
Publisher: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Citation: Глушач А. В. Трансакційна складова екзогенних чинників впливу на зайнятість в умовах глобалізації економіки / А. В. Глушач, С. І. Архієреєв // Проблеми економіки = The Problems of Economy. – 2013. – № 3. – С. 227-232.
Abstract: Мета статті полягає у визначенні впливу глобалізації на ефективність фінансово-кредитних інструментів, що забезпечують регулювання та стимулювання зайнятості, та ролі трансакційних витрат в цих процесах. Для досягнення мети в статті було з’ясовано, яким чином глобалізаційні процеси, що відбуваються у сфері фінансового сектору, впливають на реальну економіку та зайнятість населення, визначені позитивні та негативні сторони цього впливу. Здійснено аналіз причин та наслідків фінансово-економічної кризи з точки зору теорії трансакційних витрат, в ході якого з’ясована роль конкретних видів цих витрат у процесах, що відбувалися. У ході дослідження виявлено негативний вплив зростаючої диспропорції між суспільними та приватними трансакційними витратами на ризики фінансово-економічної нестабільності, особливо в країнах з трансформаційною економікою, та обґрунтована необхідність впровадження стабілізуючих механізмів міжнародного фінансового ринку з метою усунення означених трансакційних диспропорцій, як то впровадження спеціального податку на фінансові трансакції або встановлення подвійного валютного курсу: менш гнучкого – для обслуговування торгових операцій, та більш гнучкого – для регулювання фінансових потоків. Дослідження негативних ефектів інтеграційних процесів дозволили сформувати напрями державної політики, яка б попередила небезпечні наслідки втручання іноземного капіталу у фінансовий сектор та захистила б ринок праці України від впливу негативних ефектів інтеграційних процесів.
The goal of the article lies in identification of influence of globalisation upon efficiency of financial and loan instruments that ensure regulation and stimulation of employment and the role of transaction costs in these processes. To achieve the goal, the article shows how globalisation processes, which take place in the sphere of the financial sector, influence the real economy and employment of the population, identifies positive and negative sides of this influence. The article conducts analysis of causes and effects of the financial and economic crisis from the point of view of the theory of transaction costs, in the process of which the role of specific types of these costs in the processes that took place was ascertained. In the course of the study the article reveals negative influence of the growing disproportion between the public and private transaction costs of the risks of financial and economic instability, especially in the countries with the transformation economy, and justifies the necessity of stabilising mechanisms of the international financial market with the aim of elimination of the marked transaction disproportions such as introduction of a special tax on financial transactions or establishment of the double currency course: less flexible – for servicing trading operations, and more flexible – for regulation of financial flows. Studies of negative effects of integration processes allowed formation of directions of the state policy, which would prevent dangerous consequences of interference of the foreign capital with the financial sector and would protect the Ukrainian labour market from influence of negative effects of integration processes.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5871
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ProblEkonom_2013_3_Hlushach_Transaktsiina.pdf131,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.