Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7210
Title: Перспективні трансмісії колісних тракторів
Other Titles: Perspective transmissions of the wheeled tractors
Authors: Самородов, Вадим Борисович
Бондаренко, Анатолій Ігорович
Кожушко, Андрій Павлович
Пелипенко, Євген Сергійович
Мітцель, М. О.
Keywords: трактор; трансмісія; ступінчаста механічна трансмісія; безступінчаста трансмісія; tractor; transmission; step mechanic transmission; continuously variable transmission; hydrostatic-mechanical transmission
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Перспективні трансмісії колісних тракторів / В. Б. Самородов [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Автомобіле- та тракторобудування. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 10 (1053). – С. 3-10.
Abstract: В умовах ринкової економіки вибір оптимального типу трансмісії для тракторів різних потужностей, призначення і конкретних умов експлуатації є однією з найважливіших задач, що ставляться перед виробниками сільськогосподарської техніки. Саме тому в роботі розглянуті тенденції розвитку трансмісій колісних тракторів, наведені та проаналізовані перспективні трансмісії на прикладі ринків розвинених країн – західноєвропейськіх ринків, де застосовуються самі передові технології для обробки ґрунту. Встановлено, що на даний момент спостерігається: суттєве збільшення на тракторах безступінчастих трансмісій, зокрема гідрооб’ємно-механічних; збільшення на тракторах потужністю до 50 кВт безступінчастих трансмісій з механічним варіатором, які, як правило, не застосовуються на тракторах більшої потужності із-за підвищеного зносу контактних поверхонь варіатора; початок робіт зі створення зразків колісних тракторів з безступінчастими електромеханічними трансмісіями, проте, доки немає жодних даних по яких можна було б порівняти електромеханічні трансмісії з іншими типами трансмісій; збільшення потужностних діапазонів коробок передач, що перемикаються під навантаженням, запровадження системи автоводіння, запису типових операцій і автоматичного управління перемиканням передач.
In the conditions of market economy the choice of optimum type of transmission for the tractors of different power setting and concrete external environments is one of major tasks which are put before the producers of agricultural technique. For this reason the progress trends of transmissions of the wheeled tractors are considered in work, resulted and analysed perspective transmissions on the example of markets of the developed countries – west-europe markets, where the most front-rank technologies are used for treatment of soil. It is set that is now observed: substantial increase on the tractors of no step transmissions in particular hydrostatic-mechanical; increase on tractors by power to 50 kVt no step transmissions with mechanical variable mechanism, which, as a rule, are not used on the tractors of greater power from the promoted wear of contact surfaces of variable mechanism; began works on creation of standards of the wheeled tractors with no step electromechanics transmissions, however, while there is no information on which it was possible to compare electromechanics transmissions to other types of transmissions; increase of powerful ranges of gear-boxes, introduction of the system of autodriving, record of typical operations and automatic control by switching of transmissions, which are commuted under loading.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4725-5911
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7210
Appears in Collections:Вісник № 10
Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2014_10_Samorodov_Perspektyvni.pdf533,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.