Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8347
Title: Сучасні педагогічні технології навчання дорослих
Other Titles: Modern pedagogical technologies of adults education
Authors: Кадемія, Майя Юхимівна
Keywords: педагогічні інновації; освіта дорослих; веб-квест; блоги; блог-квест; e-lеаrning; m-lеаrning; u-lеаrning; blended learning
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Кадемія М. Ю. Сучасні педагогічні технології навчання дорослих / М. Ю. Кадемія // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2014. – № 2. – С. 11-17.
Abstract: У статті проаналізовано використання сучасних педагогічних технологій навчання в освіті дорослих, що будуються на використанні ІКТ, а також інформаційно-комунікаційних мереж. Застосування сучасних ІКТ і ІКМ-технологій дає можливість створення якісного нового інформаційного освітнього середовища, середовища без кордонів з можливістю побудови системи електронного навчання. Електронне навчання – це система навчання, що пропонує використання Інтернет-технологій, електронних бібліотек, навчально-методичних мультимедіаматеріалів, віртуальних лабораторних практикумів і т. ін. Одержують розвиток технології е-1еаrning: віртуальні аудиторії, віртуальні навчальні заклади, Веб-квести, Блоги, Блог-квести та ін. Мобільне навчання (m-1еаrning) – це передавання знань на мобільні пристрої з використанням WAP і GPRS технологій. Розвивається u-1еаrning, (ubigutious 1еаrning) – всепроникаюче навчання технологій неперервної освіти з використанням інформаційно-комунікаційних засобів у всіх сферах життя суспільства. Змішане навчання (blended 1еаrning) передбачає створення комфортного освітнього інформаційного середовища, системи комунікацій, що доставляють необхідну інформацію. Упровадження в навчальний процес сучасних педагогічних технологій, ІКТ та ІКМ-технологій, створення інформаційно-освітнього середовища надає можливість впровадити електронне, мобільне, всепроникаюче навчання та здійснювати навчання дорослих за змішаною моделлю. Це, в свою чергу, відкриває широкі можливості навчання впродовж усього життя.
This paper examines the use of modern pedagogical technologies in adult education, which are based on the use of ICTs and information and communication networks. The use of modern ICT and ICM technology enables the creation of high-quality new information educational environment, protection without borders with the ability to construct e-learning system. E-learning - a learning system that offers the use of Internet technologies, digital libraries, teaching multymediamaterialiv, virtual laboratory workshops and so on. Prepared by the development of e-learning technologies: virtual audience, virtual schools, web quests, Blog, Blog, quests and so on. Mobile learning (m-learning) - a knowledge transfer to mobile devices using WAP and GPRS technologies. Developed u-learning, (ubigutious learning) - pervasive learning technology lifelong learning using ICT tools in all areas of society. Blended learning (blended learning) provides educational information creating a comfortable environment, communications systems that deliver the necessary information. Implementation of the learning process of modern educational technology, ICT and PCM technologies, creating information-educational environment allows to introduce electronic, mobile, pervasive learning and adult learning exercise using a mixed model. This, in turn, opens up learning opportunities throughout their lives.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8347
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2014_2_Kademiia_Modern.pdf349,33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.