Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8350
Title: Інноваційні аспекти професійного розвитку вчителів в Італії
Other Titles: Innovative aspects of professional development of teachers in Italy
Authors: Постригач, Надія Олегівна
Keywords: безперервний професійний розвиток; моделі професійного розвитку; Italian Republic; teacher training; continuous professional development; professional development model
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Постригач Н. О. Інноваційні аспекти професійного розвитку вчителів в Італії / Н. О. Постригач // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2014. – № 2. – С. 67-78.
Abstract: У статті проаналізовано педагогічний досвід Італійської республіки з організації та реалізації інноваційних моделей професійного розвитку вчителів. Підвищення кваліфікації вчителів розвинулося в Італії головним чином останніми десятиліттями, проте наявна тривала історія заходів, що вживалися для підвищення кваліфікації вчителів в італійській школі. Організаційні та інституційні основи були розроблені протягом ХХ ст.: від Національних дидактичних центрів (Centri didattici nationali) - національні ресурсні центри, створені протягом 50- х рр., обласних інститутів досліджень, експериментів і оновлення навчання (the Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamenti Educativi – IRRSAE) - у 70-х рр., до Національних планів і провінційних планів оновлення (the Piani nazionali e piani provinciali di aggiornamento) - в 90–х рр. У статті викладені концептуальні аспекти поставленої проблеми свідчать про те, що вона важлива, цікава і багаторівнева. Нові напрямки в теоріях і дослідженнях з професіоналізації вчителя іноземної мови в Італії зосереджені на змісті педагогічного знання і тематичних дослідженнях, а також злитті між перспективою педагогічної освіти та навчання і розвитку школи.
The paper explores the pedagogical experience of the Italian Republic for the organization and implementation of innovative models of professional development of teachers. Teacher training developed in Italy primarily a manner in recent decades, but existing long history of measures were taken to improve the skills of teachers in Italian schools. Organizational and institutional framework has been developed during the twentieth century: from national teaching centers (Centri didattici nationali) - national Resource Centers - designed for 50's - to the regional institutes of research, experimentation and update training (the Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamenti Educativi - IRRSAE) - in the 70's, national plans and provincial plans update (the Piani nazionali e piani provinciali di aggiornamento) - in 90 years
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8350
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2014_2_Postryhach_Innovative.pdf256,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.